РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ /ЛИЦЕНЗ/


номер:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

С това "ЕТ РАДИС - Радостин Желязков", ЕИК 812007576,
в качеството си на автор и носител по произход на всички права
за разпространение и търговия върху описаните по-долу програми,

УДОСТОВЕРЯВА, че

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/Наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ/

има безсрочно право да ползва и настройва както намери за добре
системите:

- Б4 /B4W.EXE/ и следните програми за Б4:
- Диспечер на приложения (соло версия)
- Счетоводство модел 2005 или по-раннна версия (редакция 2017);
- Други фактурни, касови, складови, регистрационни системи от 2017 или по-ранна версия;
- Заплати осигуровки и платежни нареждания модел 2017 или по-раннна версия;

- Предназначени за работа на ..... РАБОТНИ МЕСТА.

ЕТ РАДИС отговаря за своята част от лицензната чистота
на софтуера по-горе, свидетелствува, че ничии интереси не са
нарушени и обещава функциите на текущата версия
на системата Б4 /B4W.EXE/, както и състоянието на приложенията
към тази дата. В този момент Радис-Б4 (B4W.EXE) е свободна програма.
Приложенията са комерсиални, но с отворен код при ползване.

Това е позволение за ползуване на софтуер.
Ползвателят може да притежава копия от софтуера с архивна
цел. или за преинсталация, но не може да ги разпространява
към трети лица, нито да търгува с тези програми.
Ползвателят е пълноценен собственик на данните, произведени
като резултат от ползването на софтуера. Този лиценз никак не се
простира върху тези данни, нито ограничава ползвателя да ги
стопанисва и разпространява.


Радостин Желязков

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/Това е ръчно подписан и подпечатан документ/