Формат на текстов файл за внос
редакция 08.2010

Стандартен текстов файл windows cp1251, разделител #13#10 в края на всеки ред.
Между полетата се слага символ #9 (табулатор).
Стринговете НЕ СЕ заграждат с нищо.
Символ за край на файла не е задължителен, но ако го има, трябва да е #26.

Забележка за подробен запис, ако се налага такъв:
Ако в един документ има няколко стоки, за всяка стока се записва отделна линия,
при което всички полета освен "стока", "количество", "стойност", "ддс" се повтарят.
В този случай общия сбор на документа не се записва никъде, но трябва да е сбор от всички стойности.

поле описание максимална
ширина
в символи
тип и формат забележка
1. вид запис:
10=покупка в брой
11=покупка с непряко плащане
12=продажба в брой
22=продажба непряко плащане
  2 цяло число задължително
2. вид документ:
1=фактура
2=отчет продажби
3=протокол или др.
  2 цяло число задължително
3. номер документ   10 цяло число ненулев уникален
4. дата   10 дд.мм.гггг не бива да е празно
следвайте формата точно, ето пример:
правилен запис: 01.08.2010
грешен запис: 1.8.2010г.
5. клиент или доставчик   25 свободен текст не бива да е празно поле
6. Идентификационен
номер по ДДС (VAT-номер)
  15 по правилата за издаване
на фактура според ЗДДС, например BG123456789
не бива да е празно поле,
може да е 999999999999999
7. Стока, услуга или предмет на сделка
Ако е стока, трябва да е спомената мярка
  50 свободен текст, например
Краве масло пакетче 250 гр. БРОЯ
не бива да е празно поле
8. количество
  15 дробно число, например
83
12165.67
12.3442
може да е празно поле
9. стойност
  15 дробно число
може да е празно поле
10. начислен или купен ддс
  15 дробно число
може да е празно поле