Отказ
guest, Старт:23.04.2018 20:20:22

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

1. Числената стойност на израза 2-2.5-5 . . е:
А) -5 Б) 2 В) -13 Г) 0


2. Дължините на страните на един правоъгълник са 7 cm и 65 mm. Лицето на правоъгълника в квадратни сантиметри е:
А) 4550 Б) 455 В) 45,5 Г) 4,55


3. 15% от 40 са равни на:
А) 34 Б) 0,6 В) 46 Г) 6


4. Числената стойност на израза 3 - y : (2-y) при y = 3/2 е:
А) 2+2/3 Б) 0 В) 6 Г) 2+1/4


5. Броят на всички ръбове на триъгълна пирамида е:
А) 3 Б) 7 В) 1 Г) 6


6. Произведението 53 . 52 . 54 е равно на:
А) 524 Б) 510 В) 1253.2.4 Г) 59


7. Ако х:7 = 15:21 то х е равно на:
А) 3 Б) 3,5 В) 5/49 Г) 5


8. Ако приготвянето на хляб в една фурна започва в 23 h 25 min и продължава 157 минути, хлябът ще бъде готов на другия ден в:
А) 1 h 2 min Б) 2 h 2 min В) 13 h 2 min Г) 14 h 2 min


9. Числената стойност на израза 3,14-|(-2)(-3)|-22 е:
А) –6,86 Б) 1,14 В) 13,14 Г) 5,14


10. Два триъгълника са винаги еднакви, когато имат равни:
А) по два ъгъла Б) по три ъгъла В) по две страни и ъгъл Г) по три страни


11. Ако 1/3 от x е 6, то x е равно на:
А) 2 Б) 18 В) 1,18 Г) 12


12. Сборът от дължините на всички ръбове на един куб е 156 cm. Намерете лицето на основата на този куб и запишете отговора в квадратни сантиметри.

13. Всички решения на неравенството 3-x >= 0 могат да се запишат във вида:
А) x e (-∞ ; -3] Б) x e (-∞ ; 3] В) x e [-3 ; +∞) Г) x e [3 ; +∞)


14. Нормален вид на многочлена (-3+x)2 е:
А) -x2 - 6x - 9 Б) x2 - 6x + 9 В) -x2 - 3x + 9 Г) -x2 - 9


15. Намерете лицето на правоъгълник със страна 4 m и периметър 20 m. Запишете отговора в квадратни метри.

16. Ако произведението на едно число с 3 е равно на 150, то 50% от същото число са равни на:
А) 75 Б) 225 В) 50 Г) 25


17. Решение на неравенството (2x-3)/2 +3 <= x- (5-2x)/3 е всяко число x, за което:
А) x е [4+3/4 ; +∞) Б) x e (-∞ ; 4+3/4] В) x e [-(4+3/4) ; +∞) Г) x e (-∞ ; -(4+3/4)]


18. Правоъгълникът от чертежа е разделен на квадратчета, всяко от които е с лице 25 кв.см. Обиколката на правоъгълника е равна на
А) 45 см Б) 70 см В) 90 см Г) 450 кв.см.


19. Преди две години Ангел е бил два пъти по-голям от Мартин, а преди 4 години Мартин е бил четири пъти по-малък от Ангел. На колко години е Ангел?

20. Решенията на уравнението |2x+3|=1 са:
А) 2 и -1 Б) -1 и 1 В) 2 и 1 Г) -2 и -1


21. Правите a и b от чертежа са успоредни. Тогава ъгъл alfa е равен на:
А) 18° Б) 72° В) 144° Г) 36°22. Когато тича, скоростта на един ученик е с 8 km/h по-голяма от скоростта му, когато върви. Ученикът вървял два часа, тичал половин час и изминал общо 14 km. Каква е скоростта на ученика, когато върви? Запишете отговора в километри в час.

23. Даден е равнобедреният триъгълник ABC с основа AB и ъгъл ACB=30°. Ако BC = 3 dm, то дължината на височината към BC е:
А) 6 dm Б) 30 cm В) 1 dm Г) 15 cm


24. Един молив струва с ст. (с е естествено число, което е делител на 100). Ако разполагате с d лв. (d е естествено число), то най-големият брой моливи, които можете да купите, е равен на:
А) d/c Б) 100d/c В) 100c/d Г) d/100c


25. Диагоналите на правоъгълника от чертежа го разделят на триъгълници. Най-големият брой еднакви помежду си триъгълници е равен на:
А) 2 Б) 6 В) 4 Г) 8


26. Разложете на множители многочлена ax + ay - x - y
А) (x+y)(a-1) Б) (x+y)(a+1) В) (x+y)-(x+y) Г) a.x + a.y - 1.x - 1.y


27. Правоъгълният паралелепипед, съставен от единични слепени помежду си кубчета, е потопен в боя. Колко са единичните кубчета, които имат точно по две оцветени стени?
А) 10 Б) 8 В) 6 Г) 4


28. Ако a, b, c и d са числа, различни от нула и a/b = c/d , то не винаги е вярно:
А) (a+b)/b = (c+d)/d Б) b/a = d/c В) a/b = (a+c)/(b+d) Г) a/c = (c+d)/(b+a)


29. Двата триъгълника на чертежа са еднакви. Ако периметърът на десния триъгълник е 22 cm, то стойността на х е:
А) 5 Б) 7 В) 10 Г) 12


30. Един търговец купува костюми от шивашка кооперация, като плаща 90 лв. за костюм. Той продава костюмите в своя магазин на по-висока цена и печалбата за всеки костюм е 10% от нея (новата цена). Цената на един костюм в магазина е:
А) 98 лв. Б) 99 лв. В) 100 лв. Г) 101 лв.


31. Ако алфа, бета и гама са вътрешните ъгли на един триъгълник и алфа:бета:гама = 2:3:4 то най-малкият от тях е равен на:
А) 20° Б) 40° В) 30° Г) 45°


32. Георги и Димитър се договорили за следното: „Ако утре грее слънце или не духа вятър, ще отидем на излет”. На другия ден греело слънце и духал вятър. Какво е трябвало да направят те, за да изпълнят договорката?
А) да отидат на излет Б) да не отидат на излет В) задължително да
почакат да спре
вятърът и тогава
да отидат на излет
Г) каквото и да правят, ще
бъдат в противоречие
с договорката


33. На чертежа AC=BC, ъгъл ACB = 50° и ъгъл AFD = 15°. Тогава ъгъл CEF е равен на:
А) 140° Б) 100° В) 130° Г) 115°34. Най-голямата числена стойност на израза 2 - |x| е равна на:
А) 2 Б) 4 В) 3 Г) не може да се определи


35. Сборът на два от ъглите в един успоредник е 128°. Тъпият ъгъл на успоредника е равен на:
А) 128° Б) 108° В) 116° Г) 114°


36. Два вида стомана са със съдържание на никел съответно 5% и 40%. По колко тона трябва да се вземат от всеки вид, за да се получат 140 t стомана с 30% съдържание на никел?
А) 50 t и 90 t Б) 40 t и 100 t В) 70 t и 70 t Г) 60 t и 80 t


37. В успоредника ABCD ъглополовящата на ъгъл BAD пресича страната CD в точката A1 . Ако AD = 4cm и CA1 = 3 cm, то периметърът на успоредника е равен на:
А) 20 cm Б) 22 cm В) 16 dm Г) 26 cm


38. За коя възможно най-голяма цяла стойност на параметъра а уравнението
(a2x-1)/3 = a + (x+2)/3
има корен, който е естествено число?

39. В ромба ABCD ъглополовящата на ADB . пресича страната AB в точката M така, че ъгъл DMB = 72°. По- малкият ъгъл на ромба е равен на:
А) 24° Б) 36° В) 54° Г) 72°


40. Равенството |x| = x е изпълнено за всяко x от интервала:
А) x e (-∞ ; 0] Б) x e (-∞ ; 0) В) x e [0; +∞) Г) x e (-1; +∞)


41. Даден е четириъгълник ABCD, за който AD=BC, ъгъл BCA = ъгъл CAD и 8 AC = cm. Ако периметърът на триъгъклника ACD е 18 cm, то периметърът на четириъгълника е равен на:
А) 20 cm Б) 36 cm В) 12 dm Г) 28 cm


42. На първите два теста по математика един ученик постигнал съответно 56 точки и 48 точки. Какъв най-нисък резултат трябва да постигане той на третия тест така, че средното му постижение (средното аритметично) от трите теста да е най-малко 50 точки?
А) 46 т. Б) 48 т. В) 50 т. Г) 52 т.


43. Диагоналите на ромба ABCD се пресичат в точката O. Намерете дължината на страната на ромба, ако OD = 3 cm и ъгъл ABC = 120°. Запишете отговора в сантиметри.

44. Скоростта на един катер в спокойна вода е 20 km/h, а скоростта на една моторна лодка в спокойна вода е 0,8 от скоростта на катера. След колко часа катерът и лодката ще се срещнат, ако тръгнат едновременно един срещу друг от две речни пристанища, разстоянието между които е 108 km?

45. Колко най-малко кубчета от показаната конструкция с 8 малки кубчета трябва да се преместят, за да се получи един голям куб?
А) 5 Б) 4 В) 3 Г) 2


46. Ако правите a и b от чертежа са успоредни, на колко градуса е равен ъгъл алфа ?
47. Ако симетралите на две от страните на един триъгълник се пресичат върху третата му страна, то този триъгълник е:
А) равностранен Б) остроъгълен В) правоъгълен Г) тъпоъгълен


48. Дължините в сантиметри на страните на един разностранен триъгълник са естествени числа, а периметърът му в сантиметри е нечетно число. Намерете дължината на най-голямата страна на триъгълника, ако дължините на другите две страни са 3 cm и 8 cm. Запишете отговора в сантиметри.

49. От 6 еднакво изглеждащи монети едната е фалшива и има различно тегло от останалите, които са с едно и също тегло. Не е известно дали фалшивата монета е по- лека или по-тежка. На разположение e само везна с две блюда (без теглилки). С колко най-малко претегляния може да се открие фалшивата монета?

50. Ако лицето на всяко квадратче от мрежата е 1 cm2, то лицето на фигурата е възможно да бъде:
А) 4 cm2 Б) 7 cm2 В) 13 cm2 Г) 14 cm2