Пробен тест за капитани - случайна извадка 8% от всички въпроси

guest, Старт:18.10.2018 10:16:21

Въпрос 1: Кои кораби могат да извършват каботажни превози? Чл.6
а)Само кораби,чии-то собственици са български физиче-ски или юриди-чески лица.
б)Само кораби, регистрирани под български флаг.
в)Само кораби над 150БТ.
г)Само кораби под 40БТ.

Въпрос 2: При ограничена видимост чувате един продължителен и два къси звука през интервал около 2 минути.

а)Кораб с мех. двигател, движи се относно водата.
б)Кораб с мех. двигател, няма ход относно водата.
в)Кораб, зает с риболов.
г)Влачен кораб

Въпрос 3: На каква възраст морското лице може да придобие правоспособност"Корабен рулеви" ?Чл.18 Нар.№6
а)Навършени 14години.
б)Навършени 16години.
в)Навършени 18години.
г)Навършени 21години.

Въпрос 4: Плавате в район А, виждате червен цилиндричен буй. Какво означава?

а)Района е за отдих и развлечения.
б)Мини на Запад от мен.
в)Лява страна на основната посока за движение.
г)Основния път е на надясно.

Въпрос 5: Кораб, с дължина по- малка от 7м., длъжен ли е да показва свет-лините и знаците за "Кораби на котва"
а)Длъжен е, когато е във фарватер.
б)Длъжен е при всички обстоятелства.
в)Не е длъжен.
г)Не е длъжен, когато няма котва.

Въпрос 6: Къде се издава "Позволително за плаване" на малките морски кораби Чл.85
а)Министерството на транспорта.
б)Българският корабен регистър.
в)Дирекциите "Морска Администра-ция" във Варна и Бургас.
г)Пристанищ-ните власти във Варна и Бургас.

Въпрос 7: До схемата за разделно движение, кои кораби могат да използват крайбрежната зона?
а)Корабите ограничени от своето газене.
б)Корабите ограничени в способността си да маневрират.
в)Всички кораби.
г)Mорско съоръжение или конструкчия.

Въпрос 8: Кой кораб носи тези светлини?

а)Кораб, по-къс от 50м.тласка друг кораб, движи се на дясно.
б)Кораб, буксиращ друг кораб на борд, идва срещу нас.
в)Кораб, по-къс от 50м.тласка друг кораб, движи се срещу нас.
г)Кораб, тласкан напред.

Въпрос 9: Виждате следните светлини:

а)Риболовни кораби по-къси от 50м., тралят с близначен трал, движат се на ляво.
б)Риболовни кораби по-къси от 50м., тралят с близначен трал, движат се на дясно.
в)Риболовни кораби по-дълги от 50м., тралят с близначен трал, движат се на ляво.
г)Риболовни кораби по-дълги от 50м., тралят с близначен трал, движат се на дясно.

Въпрос 10: За кои кораби се прилагат MППСМ?
а)Всички кораби по-големи от 500 GT.
б)Всички кораби с дължина по- голяма от 20m.
в)Всички морски кораби в открито море и свързаните с него води.
г)Всички кораби освен риболовните.

Въпрос 11: Светлините на корабите се показват:
а)От изгрева до зале-за на Слънцето, в условията на огра-ничена видимост.
б)От изгрева до залеза на Слънцето.
в)От 20.00 часа до 08.00 часа на съответния часови пояс.
г)От 08.00 часа до 20.00 часа на съответния часови пояс

Въпрос 12: Центърът на тежестта на кораба се премества при по-ставяне на товар на главната палуба на:
а)Надолу по диаметралната/вер-тикалната/равнина на кораба.
б)Нагоре по диаметралната/вертикалната/равнина на кораба.
в)Наляво от диаметралната равнина.
г)Надясно от диаметрална-та равнина.

Въпрос 13: Ветроходен кораб на ход, трябва да отстъпи път на:
а)Кораб, с механичен двигател на ход.
б)Хидросамо-лет, когато е на вода.
в)Кораб, зает с риболов.
г)Кораб на въздушна възглавница

Въпрос 14: Ако кораба има две топови светлини:
а)Минималното вертикално разстояние между двете е 8м.
б)Минималното вертикално разстояние между двете е 1м.
в)Минималното вертикално разстояние между двете е 2м.
г)Минимално-то вертикал-но разстояние между двете е 4.5м.

Въпрос 15: До схемата за разделно движение, кои кораби могат да използват крайбрежната зона?
а)Кораби с дължина по- малка от 20м.
б)Корабите ограничени в способността си да маневрират.
в)Корабите ограничени от своето газене.
г)Всички кораби.

Въпрос 16: При ограничена видимост, откривате кораб само с радио-локатор, има опас-ност от сблъскване, трява да се избягва:
а)Изменението на скоростта.
б)Изменението на курса.
в)Изменение на курса на дясно ако другия се намира пред траверса и не е изпреварван.
г)Изменение на курса на ляво, ако другия се намира пред траверса и не е изпреварван.

Въпрос 17: Кой кораб носи тези светлини?

а)Кораб, ограничен в способността си да маневрира, на котва.
б)Кораб без управление, вижда се кърмовата му част.
в)Риболовен кораб, няма движение от-носно водата.
г)Пилотски кораб, вижда се кърмовата му част.

Въпрос 18: Виждате следната топова фигура. На какъв знак се поставя?

а)За изолирана опастност.
б)За безопасни води.
в)Кардинален.
г)Специален.

Въпрос 19: В теснини или фарватери кои кораби не трябва да затрудняват движението на останалите?
а)Корабите с механичен двигател на ход.
б)Koрабите с дължина, по-малка от 20м.
в)Корбите ограничени от своето газене.
г)Корабите ограничени в способността си да маневрират.

Въпрос 20: При ограничена видимост чувате два продължителени звука през интервал около 2 минути.

а)Кораб с мех. двигател, движи се относно водата.
б)Кораб, без управление.
в)Кораб с мех. двигател, няма ход относно водата.
г)Кораб, ограничен в способността си да маневрира.

Въпрос 21: Какъв цвят и характеристики има светлината на знаците за отделни опасности (ако са снабдени с такава)?
а)Бяла, групово пробляскваща с два проблясъка.
б)Бяла, затъмняваща.
в)Жълта, групово затъмнявща.
г)Червена или зелена групово пробляскваща.

Въпрос 22: Кой кораб носи тези светлини?

а)Риболовен траулер, по-къс от 50м.,спуска трала си, движи се на ляво.
б)Риболовен траулер, по-къс от 50м.,спуска трала си, движи се на дясно
в)Риболовен траулер, по-къс от 50м., обира трала си, движи се на дясно
г)Риболовен траулер, по-къс от 50м., обира трала си, движи се на дясно

Въпрос 23: Зъбните помпи се използват най-вече за:
а)Морска вода.
б)Сладка вода.
в)Масла и горива.
г)Всичко изброено.

Въпрос 24: Какъв цвят имат светлините на кардиналните знаци (ако са осветени)?
а)Жълт.
б)Зелен.
в)Бял.
г)Червен.

Въпрос 25: Ако свирките на кораба са на разстояние по-голямо от100м. една от друга:
а)Не трябва да се използват.
б)Трябва да се използват една след друга.
в)Трябва да се изполсват и двете свирки.
г)Трябва да се използва само едната свирка.

Въпрос 26: Към елементите на рулевото устройство спадат:
а)Рул,балер,рулеви привод,рулева машина.
б)Румпел,лопус, проволки,таке-лажна верига.
в)Щормтрапове, леери,лебедки.
г)Всички изброени.

Въпрос 27: Допуска ли се използването на сигнали, които могат да се приемат погрешно като сигнали за бедствие?
а)Допуска се, ако кораба извършва водолазна дейност.
б)Допуска се, когато кораба е загубил управление.
в)Допуска се, когато кораба е влачен.
г)Не се допуска.

Въпрос 28: Кога корабите се считат във видимост един с друг?
а)Когато се наблюдават чрез РЛС.
б)Когато поддържат радиотелефон-на връзка.
в)Когато се наблюдават чрез РЛС и поддържат радиотелефон-на връзка.
г)Само тогава, когато може да се наблюдават зрително.

Въпрос 29: Плавате в район А, виждате зелен стълбовиден буй. Какво означава?

а)Границите на подводни кариери.
б)Дясна страна на основната посока за движение.
в)Мини на Север от мен.
г)Основния път е на дясно.

Въпрос 30: Кой кораб носи тези светлини?

а)Заседнал кораб.
б)Кораб на котва.
в)Ветроходен кораб.
г)Кораб на ход.

Въпрос 31: Кой кораб носи тeзи светлини?

а)Кораб, ограничен от своето газене.
б)Кораб без управление.
в)Кораб, огра-ничен в спо-собността си да маневрира.
г)Риболовен кораб.

Въпрос 32: Кой кораб носи тези светлини?

а)Риболовен траулер, по-дълъг от 50м., обира трала си, движи се срещу нас.
б)Риболовен траулер, по-дълъг от 50м., спуска трала си, движи се на ляво.
в)Риболовен траулер, по-къс от 50м., обира трала си, движи се на ляво.
г)Риболовен траулер, по-дълъг от 50м., обира трала си, движи се на дясно.

Въпрос 33: Кораб, с механичен двигател на ход, трябва да отстъпи път на:
а)Пилотски кораб.
б)Кораб на въздушна възглавница
в)Хидросамо-лет, когато е на вода.
г)Кораб без управлениег

Въпрос 34: Къде се издава "Позволително за плаване" на малките речни кораби Чл.85
а)Министерството на транспорта.
б)Българският корабен регистър.
в)Дирекциите "Морска Администра-ция" в Русе и Лом.
г)Пристанищ-ните власти в Русе и Лом.

Въпрос 35: Четиритактовият двигател има:
а)Смукателни клапани.
б)Изпускателни клапани.
в)Редукционни клапани.
г)Всичко изброено.

Въпрос 36: Кой кораб трябва да носи тези светлини?

а)Кораб с мех.двигател на ход с дължина по-малка от 50м.
б)Ветроходен кораб идващ срещу нас.
в)Кораб с мех.двигател на ход с дължина по-голяма от 50м
г)Кораб зает с влачене.

Въпрос 37: Който наруши закон-но разпореждане на Изпълнителна аген-ция "Морска Администрация::
а)Се наказва с глоба от 400 до 2000лв.
б)Се наказва с глоба от 4000 до 20000лв.
в)Се наказва с глоба от 100 до 200лв.
г)Се наказва с глоба от 10 до 250лв.

Въпрос 38: Какви топови фигури имат знаците за отделни опасности?
а)Два червени конуса един над друг.
б)Два черни конуса един над друг.
в)Две черни сфери една над друга.
г)Две червени сфери една над друга.

Въпрос 39: Плавате в район B, виждате стълбовиден буй. Какво означава?

а)Мини на изток от мен
б)Дясна страна на основната посока за движение.
в)Основния път е на ляво.
г)Района е за отдих и развлечения.

Въпрос 40: Кой кораб носи тези светлини?

а)Кораб с мех.двигател с дължина по-малка от 7м .и скорст по-малка 7 възла.
б)Кораб на въздушна възглавница.
в)Пилотски кораб.
г)Риболовен кораб.

Въпрос 41: Кой документ дава правото на малък кораб до 40БТ да издигне флага на Р.България? Чл.85
а)Свидетелството за годност.
б)Позволително-то за плаване.
в)Техническият паспорт.
г)Свидетелство за съответствие.

Въпрос 42: От кого се именуват корабите? Чл.31
а)От Министъра на транспорта.
б)От Директора на "Морска ад-министрация.
в)От собственика.
г)От оторизи-рано лице в общината.

Въпрос 43: Плавате в район А, виждате веха. Какво означава?

а)Лява страна на основната посока за движение.
б)Мини на Север от мен.
в)Основния път е на ляво.
г)Място, където преминават подводни кабели.

Въпрос 44: Хоризонталната рангоутова греда, закрепена към мачтата и служеща за закрепване на ветрила или вдигане на сигнали е:
а)Рея.
б)Гик.
в)Стенга.
г)Бушприт.

Въпрос 45: Швартовите въжета се задържат върху кнехта чрез направа на:
а)Най-малко на 3-4 кръгови намотки.
б)Шкотов възел.
в)3-4 волти волти /осморки/.
г)Всички изброени са допустими.