Пробен тест за капитани - случайна извадка 8% от всички въпроси

guest, Старт:17.01.2019 17:08:09

Въпрос 1: В Черно море, което е "специална зона" /"special area" по Анекс V на МАРПОЛ/, на какво разстояние от брега може да се изхвърлят зад борд бутилки и стъкла?
а)На 2 морски мили.
б)На 6 морски мили.
в)На 3 морски мили.
г)Трябва да се съхраняват на борда.

Въпрос 2: Какви топови фигури имат специалните знаци?
а)Два черни конуса един над друг.
б)Една жълта кръстовидна фигура.
в)Две черни сфери една над друга.
г)Една червена цилиндрична фигура.

Въпрос 3: Рифоване е:
а)Намаляване площта на ветрилото според силата на вятъра.
б)Отстраняване на деформа-ции по корпу-са на кораба.
в)Засядане на кораба на плитчина.
г)Почистване корпуса на кораба.

Въпрос 4: Кой кораб носи тези светлини?

а)Риболовен кораб, който не е траулер, няма ход относно водата,мрежите му са над 150м.от него.
б)Ветроходен кораб на ход, виждаме кърмата му.
в)Кораб без управление
г)Риболовен траулер, спуска трала си, виждаме кърмата му.

Въпрос 5: Кой кораб носи този знак през деня?

а)Кораб, ограничен в способността си да маневрира.
б)Кораб без управление.
в)Риболовен кораб, който не трали.
г)Ветроходен кораб.

Въпрос 6: Главна палуба наричаме:
а)Хоринзонтално разположена кон-струкция,която се опира на бордовете и е от носа до кърмата.
б)Дървена на-стилка в хам-барите за изо-лиране на то-вара от влага.
в)Палубата на главния мостик на океанските кораби.
г)Пояс на външна об-шивка на ко-раба в района на скула.

Въпрос 7: Центърът на тежестта на кораба ще се премести на-долу по вертикалната равнина ако:
а)Поставим товар на бака на кораба.
б)Поставим товар на юта на кораба.
в)Поставим товар на главна палуба.
г)Поставим товар ниско в корпуса,до кила.

Въпрос 8: При аварийно напускане на кораба, членовете на екипажа трябва да:
а)Да останат заедно в района,защото спасителите ще започнат търсене от последната известна позиция на кораба.
б)Да се отправят незабавно към най-близкия бряг,кой както може.
в)Да се разпръс-нат в различни посоки за да увеличат ве-роятността да бъдат открити.
г)Всеки взема решение сам за себе си.

Въпрос 9: Кой кораб носи тези светлини?

а)Риболовен траулер, по-къс от 50м., спуска трала си, движи се на дясно.
б)Риболовен траулер, по-къс от 50м., обира трала си, движи се на дясно.
в)Риболовен траулер, по-къс от 50м., закачил трала си..
г)Кораб, зает с риболов, с изключение на корабите, заети с тралене.

Въпрос 10: Горивна помпа високо налягане /ГПВН/ имат:
а)Дизеловите двигатели.
б)Бензиновите карбураторни двигатели.
в)Парните машини.
г)Всички изброени.

Въпрос 11: При ограничена видимост чувате два продължителени звука през интервал около 2 минути.

а)Кораб с мех. двигател, движи се относно водата.
б)Кораб, без управление.
в)Кораб с мех. двигател, няма ход относно водата.
г)Кораб, ограничен в способността си да маневрира.

Въпрос 12: При ограничена видимост чувате чести удари с камбана последвани от един къс, един дълъг и един къс сигнала със свирка:

а)Влачен кораб, или последния от тях, ако има екипаж.
б)Кораб, зает с риболов.
в)Заседнал кораб.
г)Кораб на котва.

Въпрос 13: Кой кораб носи тези светлини?

а)Риболовен траулер, по-къс от 50м., спуска трала си.
б)Риболовен траулер, спуска трала си, виждаме кърмата му.
в)Риболовен траулер, по-къс от 50м., обира трала си, движи се на ляво.
г)Риболовен траулер, по-дълъг от 50м., обира трала си, движи се на ляво.

Въпрос 14: В теснини или фаарватери най- малко пет къси и чести звукови или светлинни сигнала означават:
а)"Имам намерение да ви изпреваря от левия борд"
б)"Имам намерение да ви изпреваря от десния борд"
в)"Съмнявам се във вашите намерения и действия"
г)"Съгласен съм да бъда изпреварен"

Въпрос 15: Конструкцията на спасителните ризи трябва да осигурява:
а)Хоринзонтално положение на тялото във водата за плуване.
б)Покриване на цялото тяло без лицето.
в)Плавучест на тялото и да го обръща с лице нагоре.
г)Затопляне на тялото.

Въпрос 16: На какво минимално разстояние трябва да се вижда кърмовата светлина на кораби с дължина от 20 до 50 метра?
а)5 морски мили
б)3 морски мили
в)1 морска миля
г)2 морски мили

Въпрос 17: Бордовите светлини на кораб с механичен двигател трябва да бъдат разположени:
а)На височина, не по-голяма от 3/4 от височината на задната топова светлина над корпуса.
б)На височина, не по-голяма от 1/4 от височината на предната топова светлина над надстройката.
в).На височина, не по-голяма от 1/4 от височината на задната топова светлина над планшира.
г)На височина, не по-голяма от 3/4 от височината на предната топова светлина над корпуса.

Въпрос 18: При заставане на котва и наличие на вятър се отдава:
а)Котва от надветрения борд.
б)Котва от подветрения борд.
в)Аварийна котва.
г)Всички котви на борда.

Въпрос 19: Плавате в район А, виждате веха. Какво означава?

а)Дясна страна на основната посока за движение.
б)Основния път е на дясно.
в)Знак, поставен в Системата за разделно двигение.
г)Мини на Изток от мен.

Въпрос 20: Какви са странични-те граници на района, където се разпро-стират правомощията на Д"МА" Бургас?
а)Паралела на нос Емине и държавната граница с Турция.
б)Паралела на нос Калиакра и нос Емине
в)Паралела на нос Шабла и нос Емине.
г)Паралела на нос Емине и държавната граница с Румъния.

Въпрос 21: Къде се съхраняват корабните докумен-ти?Чл.3Нар.№5
а)Във фирмата, собственик на кораба.
б)На борда на кораба.
в)В съответната администра-ция.
г)При секретарката на фирмата.

Въпрос 22: В схема за разделно движение, кои кора-би не трябва да за-трудняват премина-ването на koрабите с механичен двигател?
а)Кораби с дължина по- малка от 20м
б)Корабите ограничени от своето газене
в)Корабите ограничени в способността си да маневрират.
г)Корабите заети с водолазна деиност.

Въпрос 23: Основният показател за степента на зареденост на един акумулатор е:
а)Напрежението на клемите.
б)Плътността на електролита.
в)Нивото на електролита.
г)Цвета на електролита.

Въпрос 24: Кой нормативен документ определя регистрацията и квалификацията на морските лица?
а)Наредба №1.
б)Наредба №5.
в)Наредба №6.
г)Наредба №11.

Въпрос 25: На кораб с дължина между 12 и 20м. топовата светлина да бъде разположена:
а)На не по-малко от 2.5м. над планшира.
б)На не по-малко от 2.5м. над корпуса.
в)На не по-малко от 2.5м. над надстройката.
г)На не по-малко от 2.5м. над бордовите светлини.

Въпрос 26: Виждате следната веха. Какво означава?

а)Кардинален знак.
б)Латерален знак.
в)Знак за отделни опасности.
г)Знак за безопасни води.

Въпрос 27: Какви размери трябва да има ромба?
а)Диаметър, не по-малък от 1м, и височина, два пъти по- голяма от диаметъра.
б)Диаметър, не по-малък от 1м, и височина, колкото диаметъра.
в)Диаметър, не по-малък от 0.6м, и височина, колкото диаметъра.
г)Диаметър не по-малък от 0.6м, и височина, два пъти по-голяма от диаметъра.

Въпрос 28: Koраб, който използва схема за разделно движение,трябва:
а)Да не навлиза в крайбрежната зона за движение.
б)Да не извършва риболовна дейност.
в)Да се движи в съответния коридор в общоприетата посока.
г)Да не пресича разделителната линия.

Въпрос 29: Плавате в район B, виждате зелен цилиндричен буй. Какво означава?

а)Лява страна на основната посока за движение.
б)Мини на Север от мен.
в)Основния път е на ляво.
г)Район за военни учения

Въпрос 30: За кои кораби се прилагат MППСМ?
а)Всички кораби по-големи от 500 GT.
б)Всички кораби с дължина по- голяма от 20m.
в)Всички морски кораби в открито море и свързаните с него води.
г)Всички кораби освен риболовните.

Въпрос 31: Къде се поставят знаците за отделни опасности?
а)На опасни места, които са заобиколени с безопасни плавателни води.
б)На места, където каналите се разделят.
в)На места, където каналите се съединяват.
г)На места, означаващи райони за военни учения.

Въпрос 32: Съобщение за закрити или опасни райони за плаване, или опасни пла-ващи предмети по Българското чер-номорско крайбре-жие се предават от:
а)Чрез Пилотска станция на 14 канал.
б)Чрез Навигационни известия до мореплавате-лите/НАВИМ/ на 26 канал.
в)Чрез Варна-контрол на 16 канал.
г)Чрез телевизията.

Въпрос 33: Кой кораб носи тези светлини?

а)Пилотски кораб на котва, по-дълъг от 50м., изпълнява задълженията си.
б)Ветроходен кораб, на ход.
в)Риболовен кораб, на котва.
г)Заседнал кораб на котва.

Въпрос 34: Кой кораб носи тези светлини?

а)Кораб, зает с тралене на мини с дължина под 50м, движи се на дясно
б)Кораб, зает с тралене на мини с дължи-на над 50м, движи се на ляво.
в)Кораб, зает с тралене на ми-ни с дължина над 50м, дви-жи се на дясно.
г)Кораб, зает с тралене на мини с дължина под 50м, движи се на ляво.

Въпрос 35: Намирате се в теснина или фарватер и чувате два продължителни и един къс звук:

а)"Имам намерение да ви изпреваря от левия борд"
б)"Имам намерение да ви изпреваря от десния борд"
в)"Изменям своя курс на дясно"
г)"Изменям своя курс на ляво"

Въпрос 36: При маневриране за заставане на котва, котвата се отдава в момента, когато корабът:
а)Няма никакво движение относно водата.
б)Има движение напред.
в)Има движение назад.
г)Няма значение

Въпрос 37: Плавате в район А, виждате веха. Какво означава?

а)Лява страна на основната посока за движение.
б)Мини на Север от мен.
в)Основния път е на ляво.
г)Място, където преминават подводни кабели.

Въпрос 38: Ют наричаме:
а)Надстройката над главна палуба на носа на кораба.
б)Надстройката над главна палуба на кърмата на кораба.
в)Плоска конструкция, която оформя сразването на кърмата на кораба.
г)Палубата, на която се нами-рат антените на радиосвър-зочните средства.

Въпрос 39: Кораб, с дължина по- малка от 12м., длъ-жен ли е да показва светлините и знаци-те за "Заседнали кораби"
а)Длъжен е, когато е заседнал в теснина или фарватер.
б)Длъжен е, когато е в котвена стоянка, или близо до нея.
в)Длъжен е при всички обстоятелства.
г)Не е длъжен.

Въпрос 40: Кой избира къде да бъде регистриран кораба?Чл.33
а)Инспекторите на "Морска администрация"
б)Собственикът.
в)Директорът на "Морска адми-нистрация"
г)Продавачът.

Въпрос 41: Плавате в район B, виждате зелена веха. Какво означава?

а)Знак, поставен в Системата за разделно двигение.
б)Мини на Запад от мен.
в)Основния път е на ляво.
г)Лява страна на основната посока за движение.

Въпрос 42: Който наруши или не спази правилата за пожарна безопасност:
а)Се наказва с глоба от 10000 до 25000лв.
б)Се наказва с глоба от 200 до 400лв.
в)Се наказва с глоба от 500 до 5000лв.
г)Се наказва с глоба от 100 до 250лв.

Въпрос 43: При заставане на котва при голяма дълбочина отда-ването на котва е:
а)С приспускане на веригата на брашпил до 2/3 от дълбочината на мястото.
б)С предва-рително приспускане на веригата до водолинията.
в)Непосредстве-но с лентовия спирач на брашпила.
г)Всички изброени.

Въпрос 44: Кой кораб носи тези светлини?

а)Кораб, ограничен в способността си да маневрира, движи се на дясно.
б)Ветроходен кораб, движи се на дясно.
в)Кораб без управление, движи се на дясно.
г)Риболовен кораб, който не трали, движи се на дясно

Въпрос 45: Какви топови фигури имат знаците за безопасни води?
а)Един жълт, кръстовиден.
б)Две черни, сферични.
в)Една червена, сферична.
г)Две чрвени, сферични.