Пробен тест за капитани - случайна извадка 8% от всички въпроси

guest, Старт:25.04.2019 15:04:55

Въпрос 1: Съобщение за закрити или опасни райони за плаване, или опасни пла-ващи предмети по Българското чер-номорско крайбре-жие се предават от:
а)Чрез Пилотска станция на 14 канал.
б)Чрез Навигационни известия до мореплавате-лите/НАВИМ/ на 26 канал.
в)Чрез Варна-контрол на 16 канал.
г)Чрез телевизията.

Въпрос 2: Чувате един къс звук или виждате един къс проблясък:

а)"Имам намерение да ви изпреваря от левия борд"
б)"Имам намерение да ви изреваря от десния борд.
в)"Изменям своя курс на ляво"
г)"Изменям своя курс на дясно"

Въпрос 3: Швартовите въжета се задържат върху кнехта чрез направа на:
а)Най-малко на 3-4 кръгови намотки.
б)Шкотов възел.
в)3-4 волти волти /осморки/.
г)Всички изброени са допустими.

Въпрос 4: Два кораба с мех.дви-гатели се сближават на противоположни курсове, има опасност от сблъскване, всеки от тях е длъжен:
а)Да намали скороста си.
б)Да измени кур-са си на ляво за разминава-не с десни бордове.
в)Да измени курса си на дясно за разминаване с леви бордове.
г)Да осъществи УКВ връзка с насрещния кораб.

Въпрос 5: Кой кораб носи тези светлини?

а)Влачен незабелижим или частично потопен обект, по-къс от 100м.и ширина, по-малка от25м.
б)Влачен незабелижим или частично потопен обект, по-къс от 100м.и ширина, по-голяма от25м.
в)Влачен незабелижим или частично потопен обект, по-дълъг от 100м.и ширина, по-малка от25м.
г)Влачен незабелижим или частично потопен обект, по-дълъг от 100м.и ширина, по-голяма от25м.

Въпрос 6: Качването и слизането на/от кораба се извършва по:
а)Сходни и трапове.
б)През фалшборда.
в)През батапортата.
г)Със спасителните лодки.

Въпрос 7: Ако намалее налягането на маслото на двигателя е необходимо:
а)Да се увеличи охлаждането.
б)Да се долее масло.
в)Да се спре двигателя.
г)Да се увеличи натоварва-нето.

Въпрос 8: Считат ли се за кора-би, плаващи съоръже-ния за изваждане на потънало имущество според КТК? Чл.3
а)Не.Не се считат.
б)Да.Считат се.
в)Да.Само ако са регистрирани.
г)Да.Само ако са собстве-ност на дър-жавата.

Въпрос 9: Какъв цвят показва светлината за влачене на кораба?
а)Жълт.
б)Червен.
в)Зелен
г)Бял.

Въпрос 10: Инерция на кораба наричаме:
а)Способността на кораба да продъл-жава праволиней-ното си движение след прекратяване работата на главния двигател.
б)Посоката и силата на дви-жение на кора-ба спрямо мор-ското дъно под въздействието на вятъра.
в)Силата,която действа в центъра на тежестта на кораба.
г)Способността на кораба да се връща в първоначално равновесно положение.

Въпрос 11: Чувате непрекъснат звуков сигнал, подаван от апарат за мъгла. Какво означава това?
а)Кораб обслужва водолази.
б)Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ.
в)Кораб вади потънал обект.
г)Военен кораб извършва маневра.

Въпрос 12: Кой кораб носи тези светлини?

а)Риболовен траулер, по-къс от 50м., спуска трала си, движи се срещу нас.
б)Кораб, зает с риболов, с изключение на корабите, заети с тралене.
в)Риболовен траулер, по-къс от 50м., обира трала си, движи се срещу нас.
г)Риболовен траулер, по-къс от 50м., закачил трала си..

Въпрос 13: Виждате следния цилиндричен знак. Какво означава?

а)Специален знак.
б)Знак за безопасни води.
в)Знак за отделни опасности.
г)Кардинален знак.

Въпрос 14: На какво минимално разстояние трябва да се вижда кърмовата светлина на кораби с дължина 50 метра или повече?
а)5 морски мили.
б)2 морски мили.
в)6 морски мили
г)3 морски мили

Въпрос 15: Как се установа, че един кораб отговаря на изискванията за безопасност на корабоплаването? Чл.73
а)Чрез проверка на документите на кораба.
б)Чрез преглед установяващ, че корабът от-говаря на из-искванията за безопасност.
в)Чрез деклара-ция на собстве-ника,че кораба отговаря на из-искванията за безопасност.
г)Ако корабът е бил регистри-ран в чуждо пристанище не е необхо-дим преглед.

Въпрос 16: Виждате излизащи от някакви съдове пламъци на палубата от друг кораб:

а)Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ
б)Нужен ми е буксир.
в)Кораб обслужва водолази.
г)Кораб, поставящ кабели.

Въпрос 17: Кой кораб носи тези светлини?

а)Кораб, по- дълъг от 50м., влачи друг кораб, дължина на влекалото по-голя-ма от 200м.,движи се на дясно
б)Кораб, по- къс от 50м. влачи друг кораб, движи се надясно.
в)Кораб, по- къс от 50м. влачи друг кораб, движи се на ляво.
г)Влачещ кораб, дължината на влекалото е по-малка от 200м.

Въпрос 18: Когато корабът има две топови светлини, хоризонталното разстояние между тях трябва да бъде:
а)Не по-малко 20м.
б)Не по-малко от 30м.
в)Не по-малко от 40м.
г)Не по-малко от половината от дължината на кораба.

Въпрос 19: Какъв документ за собственост се издава на малките кораби?Чл.35
а)Свидетелство за отплаване.
б)Свидетелство за техническа годност.
в)Позволително за плаване.
г)Контролен талон.

Въпрос 20: Виждате следните знаци. Какво означават?

а)Знак за безопасни води.
б)Знак за отделни опасности.
в)Латерален знак.
г)Кардинален знак.

Въпрос 21: Могат ли малки кораби/до40БТ/ да се движат по фарватерите?
а)Да.Без да затрудняват без-опасното премина-ване на корабите, движещи се по тях.
б)Длъжни са да избягват движението си по фараватерите.
в)Да.
г)Всичко изброено.

Въпрос 22: Виждате бавно и повтарящо се вдигане и спускане на ръце, протегнати встрани:

а)Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ.
б)Кораб, поставящ кабели.
в)Нужен ми е буксир.
г)Кораб обслужва водолази.

Въпрос 23: Какъв е обхвата на корабоплаването съгласно"Кодекса на търговското корабо-плаване" чл.3/КТК/?
а)Обхваща дейности-те, свързани с из-ползването на ко-рабите за транс-портна дейност, морски услуги и др. стопански дейности.
б)Обхваща само дейностите, свързани с товарене и разтоварване на корабите.
в)Обхваща само пристанищни-те дейности.
г)Обхваща само дейностите по навигация.

Въпрос 24: Каква е формата на топовите фигури (ако има такива) на левите латерални знаци на IALA?
а)Конична, с върха на горе.
б)Цилиндрична.
в)Сферична.
г)"X"-образна.

Въпрос 25: Какво означава звуковия сигнал в ораничена видимост?

а)Кораб, зает с риболов.
б)Кораб, изпълняващ пилотски задължениа на ход.
в)Заседнал кораб
г)Кораб на котва.

Въпрос 26: Виждате следните знаци. Какво означават?

а)Безопасни води. "Тук водите са плавателни."
б)Латерален. "Основния път е на дясно."
в)Латерален. "Основния път е на ляво."
г)Северен кардинален. "Мини на Север от мен."

Въпрос 27: Кой кораб носи тези светлини?

а)Кораб, зает с буксировка и е ограничен във възможността си да маневрира.
б)Кораб без управление, вижда се левия му борд.
в)Кораб огра-ничен в спо-собността си да маневрира, движи се на ляво.
г)Кораб огра-ничен в спо-собността си да маневрира, движи се на дясно.

Въпрос 28: По Международния код за сигналите виждате флаговете NC (Новембер-Чарли):

а)Кораб е загубил управление.
б)Кораб обслужва водолази.
в)Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ
г)Нужен ми е буксир.

Въпрос 29: Кой кораб носи тези светлини?

а)Кораб, ограничен в способността си да маневрира, извършва буксировка.
б)Кораб без управление, по-дълъг от 100 м. движи се срещу нас.
в)Кораб, ограничен в способността си да маневри-ра, по-къс от 50м.
г)Кораб, по-дълъг от 50м., без управле-ние, движи се срещу нас.

Въпрос 30: Кой ръководи спасителната дейност на юг от нос Емине?
а)Дирекция "Морска администрация" Варна.
б)Дирекция "Пристанищна администра-ция"Варна.
в)Дирекция "Морска администра-ция" Бургас.
г)Дирекция "Пристанищ-на администра-ция" Бургас.

Въпрос 31: Попадането на масло в охлаждащата система на двигателя води до:
а)Влошаване топло-обмена между дви-гателя и охлажда-щата течност.
б)Подобряване топлообмена.
в)Влошаване работата на горивните дюзи.
г)Подобряване работата на горивните дюзи.

Въпрос 32: При ограничена видимост чувате един продължителен и два къси звука през интервал около 2 минути.

а)Кораб с мех. двигател, движи се относно водата.
б)Ветроходен кораб.
в)Кораб с мех. двигател, няма ход относно водата.
г)Влачен кораб

Въпрос 33: Главна палуба наричаме:
а)Хоринзонтално разположена кон-струкция,която се опира на бордовете и е от носа до кърмата.
б)Дървена на-стилка в хам-барите за изо-лиране на то-вара от влага.
в)Палубата на главния мостик на океанските кораби.
г)Пояс на външна об-шивка на ко-раба в района на скула.

Въпрос 34: Кораби,намиращи се на море, са с вклю-чени радиостанции и постоянно прослушват:
а)Канал 26.
б)Канал 16.
в)Канал 77.
г)Канал 9.

Въпрос 35: Спасителните ризи на борда на кораба се съхраняват:
а)В спасителните лодки.
б)На лесно до-стъпни места /видни/, над-писани или маркирани.
в)В сухи и про-ветриви поме-щения, снабде-ни с алармена инсталация.
г)На всички места, където има опасност.

Въпрос 36: Кой кораб трябва да носи тези светлини?

а)Кораб с мех.двигател на ход с дължина по-малка от 50м.
б)Ветроходен кораб идващ срещу нас.
в)Кораб с мех.двигател на ход с дължина по-голяма от 50м
г)Кораб зает с влачене.

Въпрос 37: Изразът "на ход" означава:
а)Че, корабът не е на котва.
б)Че, корабът не е на котва, не е завързан за брега и не е заседнал.
в)Че, корабът не е завързан за брега.
г)Че, корабът не е заседнал.

Въпрос 38: На каква възраст морското лице може да придобие правоспособност"Корабен рулеви" ?Чл.18 Нар.№6
а)Навършени 14години.
б)Навършени 16години.
в)Навършени 18години.
г)Навършени 21години.

Въпрос 39: Кой кораб носи тези светлини?

а)Кораб, по-къс от 50м. влачи друг кораб, движи се на дясно.
б)Кораб, тласкан напред.
в)Влачещ кораб, дължината на влекалото е по-голяма от 200м.
г)Кораб, по-къс от 50м. влачи друг кораб, движи се на ляво.

Въпрос 40: Какъв цвят и характеристики има светлината на знаците за отделни опасности (ако са снабдени с такава)?
а)Бяла, групово пробляскваща с два проблясъка.
б)Бяла, затъмняваща.
в)Жълта, групово затъмнявща.
г)Червена или зелена групово пробляскваща.

Въпрос 41: От кой орган се осъществява админи-стративната власт за осигуряване безопас-ността на корабо-плаването?Чл360
а)От Българският корабен регистър.
б)От Изпълнителна агенция "Прис-танищна адми-нистрация".
в)От Изпълнителна агенция "Морска адми-нистрация".
г)От Изпълнител-на агенция "Държавна администра-ция".

Въпрос 42: На какво минимално разстояние трябва да се вижда зелената кръгововидима светлина на кораби с дължина по-малка от 12 метра?
а)5 морски мили
б)6 морски мили
в)2 морски мили
г)1 морска миля

Въпрос 43: Виждате следния знак. Какво означава?

а)Безопасни води. "Тук водите са плавателни."
б)Специален. "Това е район за военни учения."
в)Латерален. "Основния път е на дясно"
г)Западен кардинален. "Мини на Запад от мен."

Въпрос 44: Кои кораби могат да навлизат в раздели-телната зона на схема за разделно движение?
а)Военните кораби.
б)Корабите, които избягват непосредстве-на опастност
в)Хидросамоле-тите
г)Всички кораби

Въпрос 45: Кой кораб носи тези светлини?

а)Пилотски кораб на ход, движи се срещу нас.
б)Ветроходен кораб, движи се срещу нас.
в)Кораб без управление, движи се срещу нас.
г)Риболовен кораб,движи се срещу нас.