guest, Старт:23.04.2018 20:18:58

Уважаеми кандистуденти, това е един пробен изпит за техническия колеж.

(продължителност - 2 часа)

Желаем Ви успех.

Математика
1. Пресметнете:
BAA2
а) б) в) г)
2. Решете уравнението: 4x + 2 = 3.2x.
а) 0;2 б) 0;1 в) -1;1 г) 0;3.
а) б) в) г)
3. Решете неравенството: log2 x + log x 4 £ 3.
а) (2,¥ ) б) (0,4) в) (0,1]È [2,4] г) (0,2).
а) б) в) г)
4. За кои стойности на параметъра а уравнението: x2 = a2 -1 има реални корени?
а) (0,+¥) б) (-¥, ±1] в) (-¥,-1] È[1, +¥) г) (0,1).
а) б) в) г)
5. Решенията на системата:AB
а) 0;2     б) 1;2     в) 1;1     г) 2;2.
а) б) в) г)
6. Ако вътрешните ъгли на триъгълник се отнасят както 1:2:3, то средният по големина ъгъл е:
а) 450     б) 600     в) 900     г) не може да се определи.
а) б) в) г)
7. Ако четириъгълник със срещуположни страни 20 и 10 е описан около окръжност с радиус r , то лицето му е:
а) 30r     б) 60r     в) 25r     г) не може да се определи.
а) б) в) г)
8. Ако за триъгълник са дадени a=6, b=2sqrt(3) , Ð g =300 , то страната c е равна на:
а) 7     б) 11     в) 2sqrt(3)     г) 3A20
а) б) в) г)
9. Окръжност с радиус 1 е разположена вътре в квадрат със страна 3. Лицето на частта между окръжността и квадрата е равно на:
а) p-3     б) 2p-3     в) 9-2p     г) 9-p
а) б) в) г)
10. Сборът 44 е равен на:
44
а) б) в) г)
11. D4 е равено на:
4D
а) б) в) г)
12. Ако всички ръбове на четириъгълна пирамида са равни на a, то пълната повърхнина на пирамидата е равна на:
4AA
а) б) в) г)
13. Определете височината към хипотенузата на правоъгълен триъгълник, ако катетите му са равни на 3 и 4.
а) 2,5 б) 2,4 в) 2 г) 5.
а) б) в) г)
14. Куб има телесен диагонал равен на 3. Намерете лицето на основата му.
а) 1 б) 2 в) 3 г) 4.
а) б) в) г)
15. Ако точката M( x0 , 2 ) е от графиката на функцията y=x5 + x3 + 2, то решението на уравнението x - 2 = x0 е:
а) 1 б) 3 в) 2 г) 8.
а) б) в) г)
16. Намерете:   bA
а) 0 б) 1 в) 2 г) 3.
а) б) в) г)
17. Производната на функцията:  4D е равна на:
D4
а) б) в) г)
18. Втората производна на функцията y = -cos2x е равна на:
а) sin2x   б) cos2x   в) 4cos2x   г) 2.sin(2x).
а) б) в) г)
19. Функцията:    D41   е намаляваща в интервала:
а) [3/2 , 2)     б) (-¥,1)     в) (1/2,+¥)    г) (1 , 2).
а) б) в) г)
20. Най- малката и най- голямата стойност на функцията: y = x3 -25 в интервала [0,5] са:
а) 0 ; 5     б) -5 ; 5     в) -25 ; 100     г) -5 ; 0.
а) б) в) г)

Физика
21. Тяло е хвърлено с начална скорост 10 m/s под ъгъл 300 спрямо хоризонта. Каква е скоростта на тялото при достигане на хоризонталната повърхност?
а)0 m/s     б) 5 m/s     в) 10m/s     г) 20 m/s.
а) б) в) г)
22. Тяло с маса m kg е хвърлено вертикално нагоре с начална скорост v0 m/s. След колко време неговата скорост ще е нула?
а) m.v0 /g   s     б) 2 s     в) 1 s     г) v0 /g s .
а) б) в) г)
23. Механизъм изкачва тежест от 10 kg на височина 10 m Каква работа извършва механизмът?
а) 100 m.kg     б) 102 kg/m     в) 103 m/s2     г) 980 J.
а) б) в) г)
24. При изотермично свиване на идеален газ обемът му се е изменил от 1 m3 до 1 cm3 . Как се е изменило налягането му?
а) Намаляло е 102 пъти.     б) Намаляло е 102 пъти.    
в) Увеличило се е 106 пъти.     г) Нараснало е със 1000%.
а) б) в) г)
25. Какъв електричен заряд преминава през проводник със съпротивление 10 W за време 10 s , ако към него е приложено напрежение от 12 V.
а) 12 C;     б) 10 C;     в) 0,12 C     г) 83,3 C .
а) б) в) г)
26. Общото съпротивление на две еднакви съпротивления при последователно свързване е 6 W. Какво е еквивалентното им съпротивление при успоредно свързване?
а) 2/3 W;     б) 1,5; W     в) 2 W     г) 83,3 W .
а) б) в) г)
27. С много висока точност периодът на малките трептения на математичното махало се изразява чрез формулата: D4 .
Определете периода на математично махало с дължина 1m.
При каква дължина периодът е равен на 1s ?
a) 1,0s ; 1 m     б) 2,0s ; g cm     в) 2,0s ; 0,5 cm     г) 2,0s ; 25 cm
а) б) в) г)
28. Законът на Ампер гласи: Fmax = B.I.l
Проводник с дължина 5 m, по който тече ток със сила 4 A, е поставен перпендикулярно на индукционните линии на еднородно магнитно поле. Определете магнитната индукция, ако на проводника действа сила с големина 40 N.
a) 0,1 Т;     б) 0,2 С;     в) 2 Т;     г) 0,3 С;
а) б) в) г)
29. Проводник с дължина 20 cm и маса 4 g, по който протича ток 10 A, е поставен хоризонтално в еднородна магнитно поле. Каква трябва да бъде минималната индукция на полето, така че силата на Ампер да уравновеси силата на тежестта на проводника?
a) 0,1 Т;     б) 0,2 С;     в) 0,02 Т;     г) 0,3 С;
а) б) в) г)
30. g -лъчите представляват поток от:
а) електромагнитни вълни; б) протони; в) хелиеви ядра; г) неутрони.
а) б) в) г)

Общотехнически въпроси
31. Фарад е единица за измерване на:
а) капацитет; б) индукция; в) лъчение; г) осветеност.
а) б) в) г)
32. Законът на Бойл-Мариот гласи: p.V=const. Каква е размерността на тази константа?
а) N/m; б) N/m2; в) N.m2; г) N.m.
а) б) в) г)
33. При примесните полупроводници донорите и акцепторите са преди всичко от следните групи на периодичната система:
a) донори -III; акцептори-V; б) донори -V; акцептори-III;
в) донори-II ; акцептори-IV; г) г) донори -IV; акцептори-II.
а) б) в) г)
34. По състав стоманите се делят на :
a) обикновени и закалени; б) никелови и цинкови;
в) въглеродни и легирани; г) ниско и високовъглеродни.
а) б) в) г)
35. Вълна се разпространява със скорост 4 m/s. Разстоянието между два съседни гребена е 10 см. Частиците на средата трептят с честота:
a) 40 Hz; б) 30 Hz; в) 20 Hz; г) 0,1 Hz;.
а) б) в) г)
36. При чертежи на болтови съединения се използват означения от типа: M12 X 1,25 X 60.
M12 означава:
a) метрична резба - 12mm; б) дължина - 12mm;
в) диаметър - 12mm; г) стъпка - 12mm;.
а) б) в) г)
37. Ефект на Доплер се нарича:
a) промяната на честотата на звук от движещ се източник;
б) звуци от трептящи тела, регистрируеми само с техника;
в) силен звук при преминаване на звуковата бариера;
г) мащабни последствия, породени от незначителни причини;
а) б) в) г)
38. Законът на топлинното действие на електричния ток е закон на:
a) Джаул-Ленц; б) Бернули;в) Ом; г) Бернули.
а) б) в) г)
39. Адиабатен процес е този, при който:
а) налягането остава постоянно; б) температурата остава постоянна;
в) обемът и температурата са постоянни ; г) няма топлообмен с околната среда;
а) б) в) г)
40. Налягането на даден газ при постоянен обем се удвоява. Каква е промяната на температурата му?
а) намалява два пъти б) удвоява се в) утроява се г) не се изменя
а) б) в) г)

Логически разсъждения
41. Ако една стока е претърпяла два пъти последователно 50% увеличение то общото увеличение спрямо началната цена е:
а) 250 % ; б) 100 % ; в) 125 % ; г) 200 % .
а) б) в) г)
42. Кое число в поредицата: 2, 4, 6, 8, 16, 32, … е излишно?
а) 2;     б) 8;     в) 16;     г) 6.
а) б) в) г)
43. Средното аритметично на числата 3, 10 и 20 е равно на произведението на две числа, едното от които е 1. Кое е другото число?
а) 3;     б) 33;     в) 16;     г) 11.
а) б) в) г)
44. Посочете излишното. aBB121
а) б) в) г)
45. Намерете трицифрено число, състоящо се от различни цифри с произведение 60, ако е известно, че първата е най-голяма а последната- най-малка и че средната е средно аритметична на своите съседи.
а)652     б)543     в)453     г)256
а) б) в) г)

Лексикално-семантични отношения
Коя дума е най – близка по значение до посочената:
46. делегат
а) представител; б) избирател; в) говорител; г) парламентьор.
а) б) в) г)
47. гробокопач
а) оператор в гробищен парк; б) унищожител; в) траурен агент; г) терминатор.
а) б) в) г)
48. турбина
а) генератор; б) батерия; в) преобразувател; г) енергатор.
а) б) в) г)
49. Коя дума се различава по значение от останалите?
а) толеранс; б) плюс-минус; в) допуск; г) размер.
а) б) в) г)
50. Посочете дума противоположна по значение на точност:
а) непрецизен; б) небреженост; в) пунктуалност; г) неактуален.
а) б) в) г)
51. Чайник се отнася към котлон, както:
а) тава към печка; б) стая към климатик; в) чиния към микровълнова печка; г) фурна към тава.
а) б) в) г)
52. Електричество се отнася към ток, както:
а) капацитет към индукция; б) килограм към маса; в) път към скорост; г) дебит към обем.
а) б) в) г)
53. Вестници и списания се обобщават с:
а) масмедии; б) преса; в) електронни медии; г) електронни издания.
а) б) в) г)
54. Какво означава „от дъжд на вятър”?
а) неблагоприятни метеорологични условия; б) влошаване на времето;
в) бедствия и аварии; г) рядко.
а) б) в) г)
55. Какво означава „изпускам си нервите”?
а) получавам припадък; б) изпадам в истерия, избухвам; в) загубвам контрол; г) удрям някого.
а) б) в) г)

56. Отбележете номерата на правилно изписаните думи и словоформи:

1. АНЕКЦИЯ 21. ДИРЕКТОР
2. ПРИЛЮДИЯ 22. АНОМАЛИЯ
3. ОЧЕРНЯМ 23. ИЗДЪТИНА
4. ХЕМИКАЛ 24. ЗАЛЕЗВАМ
5. МЪТИЛКА 25. ИНЖИНЕР
6. ВЕСНИК 26. ТВОЙТА
7. МУФА 27. ПАЛАМУД
8. КОНУС 28. БАТЬО
9. ИСДЪРПАМ 29. НАБЕЛЯЗВАМ
10. БАКИЛИТ 30. ЖАЛТЪЧЕН
11. ЧЕБУК 31. АНТРОПОМОРФИЗЪМ
12. УВЕЛИЧАВАМ 32. РЪЖДАЕМОСТ
13. АЦЕТИЛЕН 33. СЪРБ
14. ПРИНЕБРЕГВАМ 34. РАЗПОЗНАЯ
15. РАЗЗЕЛЕНЯВАМ СЕ 35. ХРОМАТИЧЕН
16. КРИВУЛЯ 36. НАБУР
17. БАНДАТ 37. АУТОПСИЯ
18. ИНФОРМАЦИОНА 38. КОЛИТ
19. БАКАЛАВЪРЪТ 39. ЧУРБА
20. ЗГОВОР 40. ЧЕШМИДЖИЯ


Броят на правилно изписаните думи и словоформи е:
а)15 б) 20 в) 25 г)30