Пеенка - Клавиши за управление

BackSpace - изтрива последната нота;

дясна стрелка - един такт надясно (напред);
лява стрелка - един такт наляво (назад);
End - последен такт;
Home - първи такт;

долна стрелка - следващо петолиние (надолу);
горна стрелка - предишно петолиние (нагоре);
Ctrl - долна стрелка - измества целия образ с едно петолиние надолу;
Ctrl - горна стрелка - измества целия образ с едно петолиние нагоре;
F9 - добавя ново петолиние под последното;
F6 - изтрива последното петолиние (ако е празно);

1 - Режим нота 1/4;
2 - Режим нота 1/8;
3 - Режим нота 1/16;
4 - Режим нота 1/32;

Ctrl+1..4 Както по-горе, но с ноти от тип "каро" (drum note)

5 - Режим нота 1/2;
6 - Режим нота 1/1;

Shift+1 - Режим пауза 1/4;
Shift+2 - Режим пауза 1/8;
Shift+3 - Режим пауза 1/16;
Shift+4 - Режим пауза 1/32;
Shift+5 - Режим пауза 1/2;
Shift+6 - Режим пауза 1/1;

Ctrl+A - копира амплитутдата на избраната нота;
Ctrl+D - копира продължителността на избраната нота;
Ctrl+S - копира звук на избраната нота;
Ctrl+О - копира стартовото отместване на избраната нота;
Ctrl+Q - копира индекс на поредицата посочена в избраната нота;

Shift+A - поставя запомнената (с горната операция) амплитутда върху избраната нота;
Shift+D - поставя запомнената (с горната операция) продължителност върху избраната нота;
Shift+S - поставя запомнения (с горната операция) звук върху избраната нота;
Shift+O - поставя запомненото (с горната операция) стартово отместване върху избраната нота;
Shift+Q - поставя запомнения (с горната операция) индекс на поредица върху избраната нота;

.....