V-програмиране
Текстът по-долу разчита на общи познания в програмирането, малко опит в работата с операционни системи и идея за работа с някой асемблиращ език. Извинявам се за жаргона. Желанието ми е било повече разбираемост и по-малко обем. Някои очаквания няма да се сбъднат. Всичко за което съм работил е да бъде разбиран и управляван пътя от дъното до повърхността. Тъй като асемблерът е най-трудната част, обръщам му специално внимание. Това е препроцесор, тоест програма. Скоростта на изпълнение е доста (например 50 пъти) по-малка от тази на хардуерния процесор-домакин. Но е достатъчна за хода на практически задачи, защото ограниченията от мрежовия пренос са по-силни.

Предговор
V - процесорът изпълнява RVM-програми. Сорс на програмата е текстов тип файл с разширение ".RVA", а машинният код е с разширение ".RVM".
За да се получи от текста машинен код, се ползува компилатор C5.EXE - обикновена Windows програма.
В сървъра няма много видео-формалности, защото изображенията са в терминалите. Главните неща, които RVM-програмите извършват са посрещане и изпращане на заглавия (хедъри) за общуване с други програми, и мрежови пратки към терминала.
Програмният модел на V-процесора е от регистъри, оперативна памет, приемопредавател и групов механизъм. Дисковите действия са уредени в няколко директории на компютъра, където е инсталирана V-машината. На ниво "файл" работата с диска се извършва от операционната система-домакин.
Езикът на V-сървъра е вид асемблер. V-асемблерът е съставен от команди, които са били необходими при разработката на сегашните програми.
Процесите работят едновременно. Програмната организация се урежда от операционна програма и комплект програми за групово управление. При старта, груповите програми зареждат няколко бездейни процеса, чийто код е общ за по-късно използувани програми.

Обща представа за V-сървъра
Програмите разполагат с няколко регистъра и оперативна памет. Оперативната памет е с общ достъп. В нея всяка програма разполага своите променливи и стеково място. Кода на работещите програми не заема място в нея, той е в домакинската памет.

Приемопредавателя е съставен от TCP-сокет и UDP-сокет - предназначени за далечна връзка, а също и пощенска съобщителна система - преднзаначена за връзка с останалите процеси работещи едновременно с текущия.

Груповите процеси служат за координация на едновременния достъп от различни процеси до общи данни - текстове, таблици, карти - в оперативната памет, в база данни или в картова географска система. Освен това груповата машина стопанисва сложните даннови единици.

При старта на V се задействува операционната програма. Тя включва безлично програмите за групово управление, настройва приемопредавателя и остава в бездейно състояние, очаквайки заявка за връзка от терминал. При свързване на терминал възниква сесия, юзерът получава индивидуална операционна програма, както и своя десктоп-управляваща програма. Десктоп-програмата включва първия образ в терминала и по-нататък показва работещите юзерски прозорци.

Всяка програма обменя данни по три различни начина:
1. С други програми - това става чрез опашката на съобщенията;
2. С терминала - виж по-долу;
3. С груповите управители - виж по-долу;

Връзката с терминала става по следния начин: (виж фигурата вдясно)
Изпращането на данни става направо от програмата, през TCP-операционния сокет. Получаването на данни обаче не става така. Тъй като сокетът е един за всички юзерски процеси, изпратените от терминала данни се приемат първо от О-програмата на юзера. Тя решава на кой процес да достави пристигналите данни според написаното в тях и фокуса на програмните прозорци. Но това вече е вътрешен пренос и О-програмата го прави чрез съобщения (или чрез диска за по-големи порции), а не по TCP-канала.
Груповото общуване по принцип е вътрешно, тоест чрез съобщения. Но V-машината участвува на по-ниско ниво в тях и част от изпращаните съобщения идват направо от "хардуера", без да са били поръчани явно с команда.

Как работи една V-програма
Най-често V програмата се намира в бездейно състояние. V-машината я събужда когато в опашката има съобщение. По идея програмата трябва да вземе това съобщение, да направи съответното действие и да остане отново бездейна.

Етапи в работата на програмата
Всяка програма има стартов участък - в началото тя трябва да определи средата в която е стартирана - своята идентификация, операционното обкръжение и статуса на данните, с които ще работи. Обикновено програмата изпраща към терминала и началния си образ. При нормална работа, както беше споменато, програмата обработва пристигащите съобщения. Накрая тя има ангажимент да унищожи своя образ в терминала.

Строеж на програмата
Като текст програматa има няколко задължителни участъка - заглавна част, константи, променливи и код. Компилаторът оразмеряват автоматично променливите, но размера на стека се декларира с клауза "STACK 3400".
Нормалната програма се асоциира с прозорец, а прозоречната система не е много проста. Постепенно успях да изолирам задачата за прозорците в отделна програма, която по-късните програми включват чрез клауза "INCLUDE" заедно с нейните променливи и процедури. Сорсовете изглеждат големи, но полученият код не е обемист. Като правило той е около два пъти по-малък от размера на сорса. Например прозорец, който пита за отговор в стрингова линия заедно с бутони "Да/Не/Помощ" струва като код няколко кб.
Тук е дадено по-детайлно описание на V-асемблера и методиката на производство на програми (компилиране).
По-долният пример е реално работеща програма за избор на цвят в около 200 текстови линии.
Ето една програма COLOR1.RVA - Тя има следния вид /с добавени малко коментари/:
PROGRAM COLOR1 //color1 dialog
STACK 3400                       //размер на стека
VEL 1                         //скорост на изпълнение на програмата
MAIN
jmp @c_main                      //прескочи включения код от W.RVA
INCLUDE W         

CONS                          //константи - компилаторът ги замества в кода по-долу
 cmd_ttapp_ok     '0001'
 cmd_ttapp_no     '0012'

VARI                          //променливи - всъщност адреси в оперативната памет
 c_ready_state 0

 me_commandcode    0                //този хедър е по уговорка с О-програмата,
 me_eident       0 _use              //виж по долу как се оперира с него
 me_x         0 _use
 me_y         0 _use

 cline_stt_line     ''

 cline_cmd_num      64               //Целият хедър (cline) се изпраща към терминала.
 cline_wid        0 _use            //Терминалът съставя по него видимата цветна контрола  
 cline_id        11 _use
 cline_tp        0 _use
 cline_color       0 _use
 cline_initx       10 _use
 cline_inity       10 _use
 cline_dx        380 _use
 cline_dy        260 _use
 cline_contains     ''

 backline_variable    ''              //Викащата програма получава тази команда при модален Ок

 itm_command_str    ''               //команда постъпваща от терминала
 entry_line       ''               //входна линия - виж по-долу read_entry_line

 object_pid_cmd_num   34              //един хедър от 4 числа се праща към терминала, за да установи
 this_process_window_id 0               //дъщерно отношение на този спрямо викащия прозорец.
 obj_process_pid     0
 calling_pid       0

CODE
@c_main
clf 0
cmp c_ready_state,1                  //c_ready_state е флаг, че програмата вече е инициализирана
jmf @c_input_cycle,if_equal              //if_ константите са известни чрез W.RVA
mov c_ready_state,1
mov entry_line,s                   //при старт програмата получава в регистър S входна линия
jsu @init_process_ident                //@init_process_ident е адрес на подпрограма от W.RVA 
msg                          //това съобщение е уговорено, но в случая не се обработва
jsu @asquire_terminal_sizes              //подпрограма от W.RVA
mov edit_rect_ident,123                //edit_rect са позоречни променливи от W.RVA
mov edit_rect_leadtext,'Цвят'
mov normal_wdx,400                  //normal_wdx/y са променливи от W.RVA 
mov normal_wdy,305
mov edit_rect_kind,wkind_closeonly          //тип на прозореца - има значение за поведението в терминала 
jsu @read_entry_line                 //прочети входната линия 
jsu @init_window_process               //подпрограма от W.RVA 
jsu @build_window_rect_command            //подпрограма от W.RVA
jsu @init_tcp_state                  //подпрограма от W.RVA
jsu @send_c_window_to_terminal            //виж по-долу
jsu @init_out_pointers                //подпрограма от W.RVA
jsu @build_setobjpid_command             //команда към терминала, че този прозорец е модален 
jsu @send_regs_to_terminal              //подпрограма от UTILS.RVA - включено в W.RVA
idl                          //край на стартовия участък - остава в бездейно състояние

@c_input_cycle
clf 0
msg                          //ето тук се прочита всяко входящо съобщение
jmf @c_have_msg,if_message_received
idl

@c_have_msg
mov received_str,s                  //received_str е от W.RVA
mov i,w_icptr                    //w_icptr е от W.RVA
str soc_preparehjmp                 //подготовка за скок в диспечера
jmf @error_bad_command,if_differ           //при неуспех се връща флаг v1fl_idiff
clf w_incomming_cm                  //флаговият регистър трябва да съдържа командата
mov i,@base_point_c_commands             //i регистър трябва да съдържа базовия командан адрес
@base_point_c_commands
sys v1sq_jumptodispatcher              //скочи на съответната линия по-долу

jmp @error_bad_command      //icm=0000 error
jmp @error_bad_command      //icm=0001 resize_terminal_window
jmp @unfocus_window        //icm=0002
jmp @focus_this_window      //icm=0003
jmp @end_this_window       //icm=0004 otoa_die
jmp @error_bad_command      //icm=0005 renew_tasklist=error
jmp @move_window         //icm=0006 move/resize window or change window state
jmp @error_bad_command      //icm=0007 //file command=error
jmp @exec_control_command     //icm=0008 //any control command
jmp @exec_event_command      //icm=0009 //event command
jmp @error_bad_command      //icm=0010 //tts file

//=============== message routines =========================
@focus_this_window
jsu @sub_focus_window               //@sub_focus_window е от W.RVA
jsu @init_out_pointers               //от W.RVA
jsu @build_setobjpid_command            //по-долу
jsu @send_regs_to_terminal             //от W.RVA
idl

@end_this_window
jmp @end_window                  //@end_window е от W.RVA

@exec_event_command                 //тази точка присъствува само по уговорка, не е нужно да работи
jsu @asquire_mousemove_line
idl

@exec_control_command
jsu @asquire_input_command             //получаваме команда
cmp s,cmd_ttapp_ok                 //бързите преходи са в началото на входящата команда
jmf @exit_ok,if_equal
cmp s,cmd_ttapp_no
jmf @exit_cancel,if_equal
mov s,itm_command_str               //това е текстов тип указание - свободно както е написано в бутона
spo 'OKCOLOR',s
cmp i,1
jmf @receive_color,if_equal
jmp @error_bad_command
idl

//=============== subroutines =========================

@asquire_input_command               //анализ на входящата команда
mov s,received_str
mov d,245.0
mov i,10
str soc_getsubstr
mov itm_command_str,s
mov s,received_str
mov d,254.0
mov i,6
str soc_getsubstr
ret 

@receive_color                    //получаваме от терминала нов цвят
mov i,2
str soc_wordnum
str soc_tointeger
mov cline_color,i
jmp @exit_ok

@send_c_window_to_terminal              //изпращане на команда за пълен прозорец към терминала
mov s,edit_rect_cmd_string             //edit_rect_cmd_string от W.RVA пази последната команда за прозорец
jsu @add_a_command                 //добавяме командата в изходящия TCP-буфер /подпрограма от W.RVA
jsu @build_colorboxline               //построй команда за цветна кутийка на терминала
jsu @add_a_command                 //добави и нея в буфера
jsu @send_buffer_to_terminal            //изпрати всичко от буфера към терминала/подпрограма чрез W.RVA
ret

@asquire_mousemove_line
mov s,received_str
mov d,20.0
mov i,6
str soc_getsubstr
mov i,16
mvm me_commandcode,s
ret

@build_colorboxline                  //съставяне на команда за цветна контрола към терминала
mov cline_wid,edit_rect_ident
mov s,cline_contains
str soc_getlength
add i,37
mvm s,cline_cmd_num,S
mov cline_stt_line,s
ret

@read_entry_line                    //подпрограма за четене на входната линия
mov s,entry_line
mov i,1                        //първата дума е номер на викащият процес
str soc_wordnum
str soc_tointeger
mov calling_pid,i

mov s,entry_line                   //втората дума е част от обратната команда
mov i,2
str soc_wordnum
mov backline_variable,s

mov s,entry_line                   //третата дума е цвета преди старта на тази програма
mov i,3
str soc_wordnum
str soc_tointeger
mov cline_color,i

mov s,entry_line                   //от четвърта дума надясно е известяващо съобщение
mov i,4
str soc_strfromw
mov cline_contains,s
ret

@exit_ok                        //юзерът е натиснал Enter или бутон Ok
mov i,cline_color
str soc_frominteger
add '0008 0000SETCOLOR ',s
add s,' '
add s,backline_variable
add s,' '
msp calling_pid                    //изпращаме съобщение на викащия процес с обратната команда 

@exit_cancel                      //изход без последствия
mov s,'0008 0000CHILDEXIT '
msp calling_pid                    //изпращаме съобщение на викащия процес
jmp @end_window                    //за да прекрати модалното изчакване

mov s,atoo_close_sender_window            //изпращаме съобщение на О-програмата
msp parrent_osid                   //че работата е приключена.
idl                          //О-програмат ще изпрати в отговор съобщение otoa_die 

@build_setobjpid_command                //при тази команда терминалът свързава този прозорец
mov this_process_window_id,edit_rect_ident      //и посочения викащ (calling_pid) в модална двойка
mov obj_process_pid,this_process_pid
mov i,16
mvm s,object_pid_cmd_num,S
ret
Задължения и свобода в програмирането
Както става ясно, програмите имат доста ангажименти и това заема една значителна част от кода. Свободата е само където се изследват идващите съобщения и в поредицата на терминалните контроли.

Р.Ж. 11.05.2010

Никак не ми беше лесно да стигна до тук, но резулататите биват. С удоволствие бих съдействувал на всеки интересуващ се. Работя по въпроса асемблиращата част да бъде изяснена и изгладена. Всъщност по-голямата част от RVA-програмите вече ги написах и стабилизирах. Надявам да ги променям все по-рядко. Но засега това е начинът за уреждане на прозорци в терминала и за други преки действия.


Начална страница за V-машината
roncho.net