Съобщения от O към A
Съобщенията са уточнени в сорса MESSAGES_OTOA.RVA
Те са фиксиран брой и кодовете им са посочени като стрингови константи.
Апликациите, които очакват съобщения от O-програмата, трябва да посрещат всички възможни съобщения.
Съобщението има следния строеж:
4 символа код разделителен
символ=32
(интервал)
съдържание

Протокол на съобщенията, които O-програмата изпраща на Апликациите:
команда
стринг
константа по
дефиниция
в сорса
съдържание на стринга описание
0001 terminal_resize
празен Тази команда се изпраща само на таскбара.
Останалите програми не бива да я получават.
0002 unfocus
празен Тази команда се изпраща към фокусираната в момента апликация в прозорец.
Апликацията трябва да снеме фокуса и да изпрати към терминала stt-команда unfocus.
0003 focus
празен Тази команда причинява фокус. Апликацията която я получи
изпраща към терминала stt-команда за фокусиран прозорец.
Фокусираният прозорец е единствен за юзера.
0004 die
празен След като получи тази команда, програмата-получател трябва да се самоизключи.
0005 taskbarchanged
празен Само таскбара получава тази команда. Останалите процеси, ако са прозорци,
обикновено получават focus/unfocus.
0006 windowmove
int c x y
трите числа са преки
и се пренасят направо
от 6-та позиция на стринга
в структура c x y
c=#0 Прозорецът е захапан с мишката за хедъра и е придвижен до нова начална точка.
c=RLUD Прозорецът е преоразмерен от страна в посока дясно ляво горе долу
c=1234 Прозорецът е преоразмерен от ъгъл. 1=UL 2=UR 3=DR 4=DL
c=#3 #2 #1 Максимален Минимален Нормален.
0007 sttfilecommand
int cm sz
двете числа са преки
и се пренасят направо
от 6-та позиция на стринга
в структура cm sz
Идващо от терминала потвърждение за изпълнена файлова операция.
0008 buttoncommand
int cm
числото cm е пряко
и се пренася направо
от 6-та позиция на стринга
Идваща от терминала команда възникнала в прозореца.
0009 texteventcommand
int cm id x y
преки стойности
пренасят се направо
от 6-та позиция на стринга
Събитие (мишка или клавиш) възникнало в текстова контрола.
cm - команда
id - идентификатор на контролата
x y мишка или клавиш/класификатор
0010 ttsfilecommand
int fid cm typ pos
int blocksize
s254 fname
тези данни са в out-буфера
на процеса-получател,
от позиция 16
Идващ от терминала файлов участък.
fid - файл номер; cm - команда; typ - тип файл; pos - позиция във файла
blocksize - размер на данните; fname - име на файла.
O-програмата изпраща това съобщение на процеса-получател на файла,
но процесът получател се грижи само за позицията и съобщенията към терминала,
тъй като О-програмата записва самия файл пряко в директорията на юзера.