V-Сървър
Главната задача на V-машината е да осигури достъп на потребителите до едно множество данни. Следователно действията са разделени по всеки юзер. Всъщност разделението е по-силно. Един юзер може да кара няколко програми, а програмата се разделя до краткотрайни неделими стъпки. Ето как V-сървърът е програмен процесор. Той изпълнява тези стъпки последователно, но тъй като те са с малка продължителност, от външна гледна точка всички програми работят едновременно. Иначе това си е апликация за Windows - обикновен прозорец с две копчета Старт и Стоп. Управлението постъпва по уговорен съобщителен канал и резултатите му се излъчват по същия начин. V-сървърът изпълнява RVM-програми. Всяка програма е процес. RVM-програмите са две основни множества:

Първото множество е от юзерски дървета. За всеки присъединен юзер стартира индивидуален екземпляр от О-програмата и други следващи процеси. О-програмата е операционна система с няколко несложни функции -
В общи условия:
- стартира мрежовите TCP/UDP приемопредаватели;
- стартира груповите центрове;
- стартира портал за посрещане на заявки.
В индивидуални условия:
- дарява свой екземпляр за всеки свързан юзер, тоест терминал;
- разпознава постъпващите юзери;
- пуска "Старт"- ивица за всеки юзер и насочва входния поток от терминала към апликациите;
- съдействува за поддърката на прозоречната система;
- следи наличните юзерски процеси за да ги унищожи при напускане.
Юзерът най-често вижда процесите като прозорци или други образи в своя терминал.

Второто множество са групови програми за координиране на юзерски действия върху общ контекст. Груповите програми се стартират преди юзерските екземпляри и не принадлежат към никой юзер, те са привързани към контекста. Всеки контекст е предварително дефиниран и описва достъпа до един файл или една база.

Сървърът поддържа следните главни списъци:
1. Процеси. Процесът има програмен код, вход, памет, съединител, юзер, контекст и други свойства.
2. Сесии. Сесията възниква с приъединяването на терминала и завършва с изключването му.
3. Юзери. Юзерите са записани в Б4-таблица. О-програмата изключва сесиите за непознати или едноименни юзери.
4. Контексти. Груповите занимания се дефинират в контекст. В контекста се записват и отписват участници, както в игра.

Образите в терминала идват от процесите, но терминала се влияе слабо от сървърския процесинг. За него имат значение само образите, по начин описан в протокола сървър-терминал (STT протокол).