Графика на функция

Функията трябва да е на една променлива f=f(x). Аргуменното и функционалното множество x трябва да са около нулата.
Рисунката се прави с 80 стъпки по x. Може да се деформира при бързи промени. Приемат се означения
sin cos tan ln exp arctan abs int pi~3.14 e~2.71. Умножение (x*2) деление (x/2) степенуване (x^2) коефициенти (1.5*x)
min x= max x= Черно-бяла
min y= max y= 300 стъпки
Въведете функциятя f(x)=f(x) = pi/x

API-указания

Параметрична крива x=x(t),y=y(t)

roncho.net начална страница