API за графика на функция

Размерите на картинката са 300х300 пиксела (файла е JPG). Картинката може да се вика отвън чрез cgi-линия от вида:
img src="http://roncho.net/fgr.rws?v=api&f=exp(x)&minxs=-10&maxxs=10&minys=-10&maxys=10&bw=on"
При ръчен запис в адресната линия на браузър, изпратената заявка се кодира по URL начин и тъй като там интервалите са забранени,
всеки интервал се кодира чрез символа "+". При получаване на зявката, сървърите го декодират като интервал. Но при програмни заявки Вие ръчно трябва да кодирате символа "+" чрез "%2B"

Графика на функция на една променлива y=f(x)
променливите са:
задължителни:
v=api
f=exp(x) функция
незадължителни:
minxs=-10&maxxs=10&minys=-10&maxys=10 граници по xy
bw=on чернобяло изображение
st=on стъпка 300
as параметър a [a=1]
bs параметър b [b=0]

Параметрична графика x=x(t) y=y(t)
задължителни:
v=api
tp=xyt
xt=3.2*sin(x) x-функция
yt=3.2*cos(x) y-функция

незадължителни:
a=1&b=0 променлива a променлива b
mints=-5&maxts=5 обхват по t
minxs=-5&maxxs=5 обхват по x
minys=-5&maxys=5 обхват по y

roncho.net начална страница