Трептящ кръг (не работи още)

Общото съпротивление RX, при което силата на тока е I=U/RX се пресмята по формулите:
XL=2пfL
XC=1/2пfC
RX=(R2+(XL-XC)2)1/2


min RX= max RX Черно-бяла
min f (hz)= max f (hz)= 300 стъпки
L (uH)= C (pF)=
R (ohm)=
Начертайf(x) = 10/(abs(z)^0.5)

API-указания

Функция на един аргумент y=f(x)

roncho.net начална страница