Пеенка
начална версия 28.08.2022

Това е описание на едноименната програма. Тя позволява да се записват и изпълняват музика и песни с PC.
От потребителя се очаква да познава нотите и да има минимални музикални способности (например да може да изпее тръгнал кос).
Програмата е свободна за всеки - peenka.zip.

Внимание - това не е дуракоустойчива програма
В началните версии може да има недостатъци. При работа пробвайте често какво се е получило и при всеки успех записвайте. Записът е лесен и бърз, с копчето "Save". Това копче е оградено с червено на следващото изображение. Няма автоматичен запис. Няма копче "Undo".

Вижте също клавишите за управление


Класически нотопис

Тук има снимка на част от програмния прозорец:
В програмата се ползват класически ноти, чрез бутоните означени на линията.
Процедурата по създаване е лесна:
1. Щракнете с мишката върху копчето с означен вид нота.
2. Щракнете върху петолинието - ще се появи желаната нота.
Докато не сте избрали друг вид нота, можете да добавяте следващи ноти от същия вид. След като запишете няколко ноти, щракнете върху копчето "N" - това ще спре режима "създаване" и ще позволи редакция на вече записаните ноти.
Височината на нотата е мястото (нивото) върху петолинието.
Ако сбъркате нота, използвайта копчето X от първата нотна група- това ще изтрие последната добавена нота. Ако е сбъркана само височината на нотата, това е поправимо и по-късно. Всяка поставена нота може да сменя височината си чрез "drag-drop" преместване с мишката. Обаче продължителността на нотата не може да се променя свободно (виж следващата точка- Тактове).
Хоризонталната позиция на нотата също не може да се променя свободно, тъй като тя показва момента в който нотата звучи. Но видимото й положение може да се подравнява чрез специален символ (space-черно малко квадратче) преди образа. Това няма да промени момента на звучене, но може да подравни образа на нотата под/над нота от съседен канал.
Програмата поддържа (по подразбиране) четири петолиния. Всяко петолиние може да побере няколко канала (едновременно звучащи). Каналите се означават с номера - 1,2,3,4.. до 15 максимум за всяко петолиние. Като звук и нотопис те са равноправни, но първия има специално свойство - само той определя тактовете - другите канали са синхронни (едновременни) с него. За всеки канал се предполага един звук (инструмент), но при желание всяка нота може да звучи с избран собствен звук.

Тактове
Всяка песен се разделя на тактове. Преди да започнете, трябва да определите тактовия размер. Тактовия размер се изобразява в началото на петолинието, а скоростта - над първото петолиние. На горната снимка правоъгълника с надпис "150/min" е скорост на тактуване. Означава 150 тактови удара в минута, подобно на класически метроном.

Установяването на нов тактов размер и скорост става с копчето надписано като "U/D" от четвъртата група. Там се въвежда линия "4/4 v150" - рамерт на такта - следва интервал, буква "v" и число за скорост. Това трябва да стане преди да сме започнали пиесата - при празно петолиние. В по-късен момент (тоест при редакция) е възможна смяна само на скоростта.
Тактовете се разделят с тактови (вертикални) линии. Позицията на тези линии е автоматична, но смисълът им се уточнява ръчно. Освен като обикновен такт, тактовата линия може да е знак за повторение, или знак за начало на участъка, който се повтаря, или за означаване на първа / втора волта.


Когато се добавят ноти и се съберат по продължителност колкото за цял такт, програмата автоматично ще добави тактова линия. Тактовете имат номер, този номер се изобразява над тактовата линия, леко вляво (виж снимката). Една нота не може да настъпва два такта. Ако опитаме да добавим нота, която прехвърля текущия такт, програмата ще откаже да добави такава нота. В този случай можем да съединим две ноти от съседните тактове (с лигатура). Продължителностите на нотите се сменят както следва:
- Можете да разделите нотата на две (понякога три) равни по продължителност по-кратки ноти, чиято сборна продължителност е същата, каквато е на началната нота;
- Можете да замените нотата с пауза;
- Можете да съедините нотата със съседната отдясно, двете ще бъдат заменени от нова нота- със сборна продължителност;
В краен случай има възможност за премахване и вмъкване на цели тактове (а не само една нота).


Канали
Един канал е последователност от ноти - мелодия, обикновено от един инструмент. Върху петолинието може да има повече от един канал. На рисунката се виждат два канала - с долни опашки е изобразен втория канал, за него нотите са по-бледи, защото в момента на снимката се радактира първия канал.
По уговорка първи канал е с горни, втория - с долни опашки на нотите. Трети, четвърти и следващите канали ще се изобразяват без опашки.

Свойства на канала са:
- име на звука,
- ключ за разрешаване (метка),
- собствена сила (амплитуда - Volume),
- отместване по време (Time Offset).
Бутона "chanel" дава възможност за промяна на тези свойства. Звука на канала се установява от бутончето "edit" (виж картинката).
Метката "Clear notes sound" е чисто редакционна (не е част от записа). Ако е включена, ще бъдат изчистени всички индивидуални звуци за нотите в канала.


Звуци
Нотите приемат звука на канала, към който принадлежат. Всяка нота по-късно може да придобие друг звук, различен от този на канала - отделно посочен - с десен бутон върху нотата - от менюто изберете "Note Properties".
Звуците се описват в отделно множество, което е видимо от бутона "sounds" в главния прозорец. Една песен поддържа собствено множество звуци. Ако програмата стартира с празно петолиние, там ще се види начално множество звуци, което е вградено по подразбиране. По-нататък, при запис в песента ще бъдат записани само нейните звуци, а при следваща редакция тяхното множество е свободно за добавяне и промяна, без това да се отрази в другите песни.
Един звук има следните свойства:
- име (Sound Name);
- базова честота (Frequency) - в херци;
- продължителност (Duration) - в секунди;
- сила (Amplitude) - число от нула до 32766;
- Преден склон (FrontMu - число от нула до 3;
- Заден склон (BackMu - число от 1 до 0;
- фронт (FrontCo) - число от 1 до 0;
- Спад (BackCo) - число от 0 до 1;
- Шум (NoiseCo) - коефициент от 0 до 1;
- Общ наклон (SlantCo) - коефициент от 1 до 0;
- Брой ехо - повторения (Echo times) - цяло число;
- Ехо сила (Echo Amp) - число от 0 до 0.4;
- Ехо закъснение (Echo Delay) - секунди от 0.00 до 4.00;

Към един звук може да се присъединят:
- Фурие таблица (по която се събират звуковите хармонични)
- акордна таблица (по която се съставя акорд)
- резонансна таблица (по нея се прибавят кратни и абсолютни честоти)


Въпроси
Общи указания:
Има поне четири директории: "im","so", "web", "m".
so - обща директория за всички проекти (вътре в нея са песните в отделни поддиректории).
m - обща директория за създаване на клипове.
web - служебна директория за помощми текстове и уеб страници.
im - служебна директория за картинки.
Програмата разполага песните в директория "so". В тази директория за всяка песен се предполага собствена поддиректория, където да се записват ноти, външни звуци, звукови комплекти, текстове. Песните са файлове с разширение "SNG". Вътре във SNG - файла се записват използваните от песента звуци (без външните). Звуковите комплекти са файлове с разширение "SND". Те не се вграждат в песента и не са задължителни при пренос.

1. Спазвайте препоръчаната последователност от действия. Разместването на индекси може да доведе до грешки от неопределен вид, понякога до невъзможност за продължаване на работата.

2. Каква е редовната последователност на работа?

2.1. Първо натиснете "New" и установете тактов размер (U/D).
2.2. Създайте множеството звуци, които да бъдат ползвани. Това става с бутона "sounds".
2.3. Напишете нотите от първи канал.
2.4. Пробвайте звука (първо натиснете build, после Play). Запишете песента.
2.5. Напишете останалите ноти.
По време на работа може да добавяте (но не и да вмъквате или изтривате) звуци.
Същото взжи за звуковите таблици (фурие, акорди, резонатори). Разместването на индекси в звуците обикновено води до нарушения в постройката.


3. Как се добавят външни звуци?
- Външните звуци са фйлове от тип WAV (тоест PCM-кодирани, некомпресирани). Може да бъдат произведени и извън тази програма, но не е желателно да се отклонявате от семплиращата скорост (48к). Звуците идващи отвън трябва задължително да са моно, 16 бита за семпъл.

3.1. Програмата предполага, че ще бъде ползван приложения осцилоскоп. Той се стартира с едноименния бутон.
Стартирайте осцилоскопа. Сложете слушалките/микрофона и се убедете, че звукозаписа работи нормално.

3.2. Осцилоскопа се появява като прозорец "най-отпред". Макар, че е най-отпред, зад него бутоните "Play" и "Stop" от пеенката ще са достъпни. В осцилоскопа натискате "Record", после от пеенката натискате "Play". Заедно с мелодията пейте, за да бъде записан звука. В края натиснете "Stop" на осцилоскопа, после и "Stop" на пеенката.
В осцилоскопа натиснете бутона "Show recorded". Ще се види звуковата крива в едър план. Сложете маркери за начало и край на звука (с десен бутон - Set Mark begin). Прослушайте и запишете оградения звуков участък с име, което по-късно ще включите в пеенката. Изключете осцилоскопа.

3.3. Натиснете бутона "WAV samples" и добавете новопроизведния wav-файл в списъка външни звуци. След това създайте нов звук. С човката "external" ще можете да присъедините като "external" този файл към новия звук.
Звуковите файлове не се вграждат вътре във файловете "sng". Когато се пренасят проекти, трябва да пренесете всички необходими външни файлове за едно с проекта.


Р.Ж. 05.04.2022 - 06.10.2022

Начална страница