Редакция 11.2019 версия 8.4

Радис-СУПТО 8.4 -Приложение 31 - по чл.52в 2 3, буква А

Този документ се различава от предната версия 8.3 по няколко допълненеия и промени.
Новите текстове в сравнение с предната версия са със сини букви.
Промени има в:
- точка 3.1. колони в регистър 1
- точка 3.2. регистър 2 плащания
- точка 3.4. регистър 4 сторнирани
- точка 3.5.1 регистър Фактури (нов)
- точка 4.9. Номера на документи
- точка 4.11. Групи
- точка 4.16. Списък поддържани принтери
- точка 4.20. Поръчани отвън документи
- точка 5.1 Връзки в регистрите

А) пълно описание на обектите в базата данни (БД), свързани с управлението на продажбите, вкл. таблици и предназначението им, връзки между тях, описание на полетата в таблиците:


Съдържание:
глава 1 Общи сведения Глава 1. Общи сведения
1.1 Състав на данните
1.2. Съпоставка с други среди
1.3. За връзките между полетата
1.4. Износ и внос
1.5. На екрана
глава 2. Опис на таблиците 2.1. Регистри
2.4. Кошница
глава 3. Регистри 3.1. Регистър 1 - продажби
3.2. Плащания
3.3. Регистър 3 - детайли
3.4. Регистър 4 - сторнирани
3.5. Регистър 5 - анулирани
3.5.1 Регистър Фактури
3.6. Регистър ЛОГ
3.7. Регистър Външни поръчки
3.8. Регистър Служебни суми
3.9. Регистър Приключвания
3.10. Таблица PAYMENT_REPORT
глава 4. Номенклатури и други малки таблици 4.1. Стоки
4.2. Клиенти
4.3. Видове операции
4.4. Видове плащане
4.5. Търговски обекти
4.6. Работни места
4.7. Потребители /Оператори/
4.8. Роли/
4.9. Броячи/Номера на документи/
4.10. Мерки
4.11. Групи
4.12. Таблица настройки
4.13. Операторски пълномощия
4.14. Входни ключове / пароли
4.15. Принтер
4.16. Спиъск поддържани принтери / фискални устройства
4.17. Опис на таблиците
4.18. Статус на таблиците
4.19. Статус на потребителите
4.20. Транспортна таблица за поръчани отвън документи
4.20.1. Таблица за искан докуменнт
4.21. Извадки и подреждания
глава 5. Връзки между полетата в таблиците 5.1. Връзки в регистрите
5.2. Връзки в номенклатури и други малки таблици
5.3. Връзки чрез контроли

Глава 1. Общи сведения
Програмата организира три свои поддиректории: REGS, D, REPORTS и записва данни в тях като:
Регистрите са в директория REGS;
Номенклатурите са в текущата директория;
В директория D опционално се записват малки таблици и кошници за наблюдение;
В директория REPORTS се записват временно отчети и справки.
Директория D обикновено е празна, но при включена опция там се записват копия от работните таблици.
Директория REPORTS може да е празна, но се ползва текущо за временни разултати и обработка.

1.1. Състав на данните
Таблиците - на диска или в оперативната памет - са текст. Между колоните няма разделител, нито такъв има между редовете. Съдържанието е безтипово. Програмата го разпознава по името на файла и позицията. Колоните нямат характеристика като "име на поле" или "тип на поле". Те се задават само като ширина - брой символи. Форматният описател може да е отделен файл, или научен по друг начин. Той представлява крайна поредица цели числа - ширини на колоните. СУПТО-програмата пази всички форматни описатели вътре в себе си. Тя записва форматни файлове само при износ на Б4-таблици. В тези случаи форматните файлове са едноименни с табличните - табличните файлове са с разширение BSF, а форматните - с разширение FMT. Индексни файлове няма. В таблиците по постройка няма ключови колони. Няма системен хедър - участък. Вътре в програмата има функции с аналогично предназначение. Обикновено първа колона работи като индекс или код, но това става от програмата, а не е свойство на таблицата. Читателят на този документ има достъп до сорсове, в които личат както действията, така и форматните дефиниции.

1.2. Съпоставка с други среди
Описаната в предната точка организация предполага съответен вид управление. В някои DB-програми може да се ползват специализирани, например SQL-версии за достъп. Други системи като Б4 може да имат свой език за програмиране, с който се уреждат таблични и интерфейсни операции. В тази СУПТО - програма няма нужда от такива абстракции, защото таблиците и действията са определени поначало. Тук е друго - гладкия запис, обяснен по-горе в 1.1. позволява леко и бързо тълкуване по пряк координатен начин.

1.3. За връзките между полетата
От горните две точки се разбира, че освен собствения си код, програмата не ползва отвън указани действия или връзки от едно към друго поле в таблиците. По-долу, в Глава 3-регистри и Глава 4 - номенклатури, в описанието на всяка от колоните е казано откъде идва или за какво служи.
Виж таблиците с описание на колоните.

1.4. Износ и внос
Транспорт към други системи е възможен - по инициатива на СУПТО през клипборда и чрез текстов износ. Свободен транспорт от други системи към СУПТО не е позволен. В Глава 4.20. има регламент за поръчан отвън документ чрез уговорена транспортна таблица.

1.5. На екрана
Изображенията на екрана са еднотипни. Без значение къде се намират или за какво служат, таблиците на екрана изглеждат по един и същ начин. Допълнителни сведения понякога се появяват в статус-ивицата или в помощния раздел в долната част на програмния прозорец, а има и справка, в която се вижда коя таблица къде е, как е кодирана и др. - такава точка има в меню "Настройки" - "Статус на таблиците".


Таблиците (ако не са извадки) съдържат в началото си антетка-две или повече линии: първите линии са описателни и поне една разделителна, преди съдържанието. Ето пример:
код_|име
====|===
..._|...
..._|...
Регистровите доклади обикновено съдържат в края епилог-две линии, една за разделител и втора - сборна.
пример:
...__|...
...__|...
=====|===
сбор:|3.2
Когато таблица се изнася навън - като текстов файл, или през клипборда, има опция тези участъци да бъдат изключени от изнесения файл.

Големите таблици - STOKI и KLIENTI, както и регистрите (виж в долната таблица колона 3 "описание"), присъстват явно на диска. Всички останали (тоест малките таблици) се четат и записват наведнъж, в един файл. Могат да бъдат разделени при ръчен износ или включена наблюдателна опция.

Глава 2. Опис на таблиците
Ето как изглежда (взет от меню "Настройки" - "Опис на таблиците"):
път таблица вид таблица описание
REPORTS\R18_1.BSF
REPORTS\R18_2.BSF
REPORTS\R18_3.BSF
REPORTS\R18_4.BSF
REPORTS\R18_5.BSF
REPORTS\F.BSF
REPORTS\RN.BSF
REPORTS\TURN
REPORTS\EXRQ
REPORTS\LOG.BSF
REPORTS\PAYMENT_REPORT.BSF
OPIS
OPERATORI
OPERACII
ROLI
TABLICA_NASTROIKI
KASI_OPERATORI
KLIENTI
STOKI
NOM_MERKI
VIDOVE_PLASHTANIA
TARGOVSKI_OBEKTI
RABOTNI_MESTA
PRINTER_SETTINGS
PRINTER_LIST
REPORTS\IZVADKA
TABLE_STATUS
NASTROIKI_OPERATORI
OPER_STATE
DOKUMENTI_OPIS
Извадка от
Извадка от
Извадка от
Извадка от
Извадка от
Извадка от
Извадка от
Извадка от
Извадка от
Извадка от
Справка за период
Опис на таблиците
Статична
Статична
Статична
Статична
Междинна
Номенклатура
Номенклатура
Статична
Статична
Статична
Статична
Статична
Статична
Извадка
Междинна
Статична
Статична
Статична
регистър - продажби - издадени боно
регистър - плащания
регистър - продадени позиции - дета
регистър - сторнирани бонове
регистър - анулирани бонове
регистър - фактури
регистър - служебно въведени / изве
регистър - приключвания
регистър - външни поръчки
регистър - събития
- суми по вид плащане
- тази таблица
- Индекси; имена и роли за оператор
- Видове действия/операции
- Списък роли
- Настройки
Входни ключове/индекси имена и паро
Клиенти
Стоки
- Мерки
- Вид плащане
- търговски обекти
- работни места
- настройка за принтера
- видове ФУ и протоколи
- временна
- временна
- операторски пълномощия
- статус на операторите
- броячи на документи

(В горната таблица не влизат първичните регистри, те са описани по-долу. Влизат техни извадки, за по-удобна работа. Извадките винаги носят формат от първичноте регистри, но имат различен брой линии заради периодиката. Освен това имат надписи и епилози за по-лесно тълкуване. Колоната "Редакция" в горната таблица е за служебно разпознаване.

Таблиците са:
2.1. Регистри - В регистрите се записват събития - издадени документи, лог-статистика и външни поръчки.
2.2. Номенклатури - Това са статични съдържания, повечето са описани в Н-18;
2.3. Статични - повечето са описани в Н-18, те са за свързаното ФУ и други стартови стойности
(Във втората колона от горната таблица "Междинна" е същото като "Статична")
Справката "Суми по вид плащане" не е класирана, тя се изработва като бърз доклад за оперативна работа. Спада към малките таблици.
Предназначението на таблиците, описани като справки в наредбата не се коментира, освен допълнителните колони и съдържания. Това е казано за всяко поле по-долу. Останалите таблици са записани с предназначение и коментари.

2.4. Кошница
Кошницата е видимата на екрана решетка, в която оператора добавя продаваните позиции. Тя не се записва на диска явно, нито присъства като таблица в паметта. Но се строи от трите основни регистъра 1,2,3 (от по-долу) - техни участъци се подговят и присъстват като таблици в паметта при подготовката на кошницата, а при запис се добавят към регистрите. В кошницата има 7 колони: код, стока, количество, цена, стойност, отстъпка, баркод. На екрана изглежда според илюстрациите - виж
Глава 2. Стандартно въвеждане от ръководството.

Глава 3. Регистри:
Тук са описани първичните регистри, които се намират в директория REGS.
Те имат фиксирани периоди - месечни или годишни.
Регистрите носят имена R18_X_GGMM, гъдето X е индекс 1..5 съгласно прил.29 по т.18.1..18.5 1..5, GG-година, MM-месец.
Всеки регистър се отнася за определен период от време. Програмата съставя нов комплект регистри 1..5 + служенбни суми + лог - за всеки месец. Регистър приключвания и регистър Външни поръчки са годишни - програмата отваря нови всяка година.

Регистри 2,4,5 имат точно съответствие с исканите в Наредбата формати;
В регистър 1 и регистър 3 - е добавена отдясно колона за нотация (за приложни цели), 10 символа, описана по-долу.
Лог регистър - името му е LOG_GGMM; този регистър има колони:
- дата, час, код на оператор, име на оператор, код на операция, к6, к7
колона 6 е празна, а в колона 7 се записва име на операцията, но
при модификация в колона 6 и 7 се записват линия номер и име на таблицата;
при сторно, анулиране, прекъсване и продължение, в тези колони се записва вид на събитието и унп на докумнента;
Регистър външни поръчки е изискан, но неописан от НАП - името му е EXRQ_GG; описан е по-долу.

Програмата води още два регистъра неописани в прил.29.
Регистър служебни суми (RN_GGMM) този регистър има колони:
- номер на ФУ, номер на бон, код оператор, сума лв, код на клиент, име на клиент, дата, час, нотация.
Регистър приключвания (TURN_GG) - този регистър има колони:
- дата, час, код оператор, налична сума лв;
В него се очаква една линия за работен ден. Той се води цял за годината, без да се дели на месеци.

Ето и подробно за всеки регистър:
3.1. Регистър 1 - продажби (твърде широк за една страница, затова е на лява и дясна част)
лява част:

---
1
2
3
4
5
1
---------------------
УНП
=====================
DT278290-0276-0000362
DT278290-0354-0000363
DT278290-0276-0000372
2
----------
н.продажба
==========
0000429
0000430
0000441
3
---------------
то.к име
===============
0101 магазин 1
0101 магазин 1
0101 магазин 1
4
----------
дата1
==========
01.04.2019
01.04.2019
07.04.2019
5
--------
час1
========
15:59:06
15:59:19
15:43:42
6
----
рм
====
0001
0001
0001
7
-----
оп.
=====
0001
0003
0001
8
------
сделка
======
0.25
0.1
0.0833
9
-----
отстъ
=====
0
0
0
10
-----
ддс
=====
0.05
0.02
0.016

дясна част:

---
1
2
3
4
5
11
--------
дължима
========
0.3
0.12
0.1
12
------------
ф.номер
============


Ф.?000013269
13
----------
ф.дата
==========


07.04.2019
14
----------
дата2
==========
01.04.2019
01.04.2019
07.04.2019
15
--------
час2
========
15:59:07
15:59:21
15:43:44
16
------
кл.код
======


15234
17
---------------------------
клиент идентификатор
===========================


УСТРЕМ 97 ООД
18
----------
кл.част/м
==========


0000_2000


Колони в регистър 1:
- УНП - серийния номер на ФУ се чете от таблица "Работни места", колона 3; Този номер се уточнява още при свързването с ФУ; Кодът на оператор е вътрешният код - колона 1 от номенклатура "оператори" - виж по-долу; последните седем цифри се прочитат от таблица "Броячи на документи". Преди и след бона този брояч се сверява със записания УНП от ФУ. Виж
ръководството - Глава 6.1.3 УНП;
- н.продажба - това е индивидуалния номер на бележка, ФУ го връща по запитване за последен номер, след отпечатването на бона;
Когато е записана фактура с банково плащане, бон не се издава и този номер има вид "S00000031" - супто-номер. Неговия брояч присъства в таблица
номера на документи, описана по-долу в точка 4.9.
- то. к име - Кодът на търговския обект се взема от текущото работно място в таблица "Настройки"; Името на търговския обект идва от таблицата "Търговски обекти" (виж по-долу);
- дата1, час1 - четат се от ФУ в началото на отпечатване на бона;
- рм - това е работното място в "таблица настройки" (виж по-долу):
- оп.- това е принтерски код на оператора - таблица оператори, колона 3;
- сделка - сбор на бона без ддс;
= отстъпка - има две версии: или p12 - което значи 12 процента; или a2 - което значи 2 лв отстъпка; отстъпката се приспада от крайната сума, след това се смятат сделка и ддс;
- ддс - сбор на ддс по бона;
- дължима - това е сделка плюс ддс;
- ф.номер, ф.дата - тук се записва издадената заедно с бона фактура; Пример: ф.0000000242 / 02.03.2019
Ако фактурата е отпечатана като разширен клиентски бон от фискалното устройство, нейния номер се записва без префикс "ф.", само като 10-цифрено число.
Пример: 0000000712 / 02.03.2019
Ако фактурата е издадена след бона, колоните ф.номер, ф.дата, кл. код и клиент идентификатор остават празни.
Когато се изработва справка 1 - продажби, тези полета се извличат от регистър "Фактури (виж по-долу)
- дата2, час2 - край на бона според ФУ;
Когато продажбата е с банково плащане, тези две полета - дата2 и час2 - остават празни.
- кл.код, клиент идентификатор - тези се попълват, когато преди бона е посочен клиент; в противен случай справката ги заема от регистър Фактури.
Задължително ги има в колони 1 и 2 от номенклатура КЛИЕНТИ (виж по-долу).
- кл.част/м - нотация, за тази колона виж отклонението по-долу;
Чек сума се очаква по колоните ддс и дължима.
[отклонение]
В регистри 1 и 3 има добавена отдясно колона 10 символа - нотация или
- кл.част/м, служи за индикация на маса/поръчка, данъчна_група и времено за сторно флаг.
Тя най- често е празна, но може да носи четири различни съдържания за специални случаи:
- 1..4. маса - ако работим с кафе или заведение - по желание на оператора (4 символа), или поръчка в случай на необходимост;
- 5. разделител - един символ "_";
- 6. данъчна група - 1 символ (0,1,2,..8) - за временна настройка, различна от основната;
според протоколите на ФУ данъчната група може да варира за всеки ред от продажбата, затова в регистър 3
е предвидена колона за конкретната позиция. Обаче програмата предполага
една и съща група за бона като цяло, без да има възможност
за вариращи групи в позициите. Затова данъчната група да се записва и в регистър 1.
- 7..9. допълнение (3 символа, може да е резерва за по-късно ползване);
- 10. сторно флаг * ползва се временно при обръщението между работни и записани данни.
Напримере: "0022_4000" означава поръчка 22, данъчна група "Г"
[/край на отклонението]

3.2. Регистър 2 - плащания
УНП фу_оп_бон
=====================
DT278290-0276-0000362
DT278290-0354-0000363
DT278290-0276-0000364
DT278290-0354-0000365
DT278290-0276-0000366
н.прод
=======
0000429
0000430
0000432
0000433
0000434
дата1
==========
01.04.2019
01.04.2019
01.04.2019
01.04.2019
06.04.2019
дата2
==========
01.04.2019
01.04.2019
01.04.2019
01.04.2019

дължима
=======
0.3
0.12
0.18
0.9
26.1
дата.пл.
==========
01.04.2019
01.04.2019
01.04.2019
01.04.2019

оп.к
====
0001
0003
0001
0003
0001
пл.без ддс
==========
0.25
0.1
0.15
0.75
21.75
ддс
======
0.05
0.02
0.03
0.15
4.35
пл.в
====
P
P
P
P
N
фу_пла
========
DT278290
DT278290
DT278290
DT278290


Колони в регистър 2:
- УНП, н.продажба, дата1 - както в реистър 1;
- дата2 това съвпада с дата2 от регистър 1;
- дължима - всичко платено с тази линия;
- дата пл. - съвпада с дата2;
- дата2 и дата.пл може да са празни, ако записът е за плащане по банка, тоест код за плащане "N"
- оп.к - принтерски код на оператор, съвпада с оп. от регистър 1;
- платена без ддс - това е сделковата част от плащането в тази линия;
- ддс - това е ддс - частта от плащането в тази линия;
- пл.в - един символ по принтерска номенклатура, код на плащане според колона 2 от номенклатура "Видове плащания" (виж по-долу);
- фу_пла - съвпада с ФУ по УНП; Може да е празно, ако плащането е по банка
Ако плащанията са две или три, в този регистър се разполагат две или три линии; Чек сума по колоните ддс и дължима.

3.3. Регистър 3 - детайли
лява страна:
УНП
=====================
DT278290-0276-0000362
DT278290-0354-0000363
DT278290-0276-0000364
продажба.н
==========
0000429
0000430
0000432
шифър
=======
030043
030081
040081
стока
===========================================
ЛАЗУРЕН ЛАК БЕЗЦВЕТЕН 0,850 МЕГАХИМ Б БР
ВИДИМА В964713 NU ЗАТВАРЯЩ МЕХАНИЗЪМ В БР
135.05 ДРЪЖКА СЕРВ 70мм КОВ.МЕД Ф БР
колич.
====
1
1
1
ед.цена
=====
0.25
0.1
0.15
отст.
=====

p0
a0
ддс%
====
20
20
20

дясна страна:
ддс лв
==============
0.0500
0.0200
0.0300
ст-ст
==============
0.3000
0.1200
0.1800
част/кл
==========
Колони в регистър 3:
- УНП, н.продажба - както в реистър 1;
- шифър, стока, колич, цена - тези идват от кошницата; Шифър и стока винаги са по колони 1 и 2 от номенклатура СТОКИ (по-долу).
= отстъпка - има две версии: или p12 - което значе 12 процента; или a2 - което значи 2 лв отстъпка; отстъпката се приспада от крайната сума, след това се смятат сделка и ддс; важи за линията и се отпечатва на бона; Отстъпките идват от кошницата. Обикновено се въвеждат ръчно от оператора, но може да дойдат и с външна поръчка.
- ддс% - това е процентната ставка за ддс, идва от данъчната група;
- ддс лв - това е пресметнато ддс за тази линия;
- ст-ст - това е сумата за тази линия;
- част/кл - както в регистър 1;
Може да има повече от една линия за всяка продажба; Чек сума по колоните ддс и ст-ст.

3.4. Регистър 4 - сторнирани
лява страна:
УНП
=====================
DT278290-0354-0000379
DT278290-0276-0000361
прод.н
=======
0000449
0000425
шифър
=======
990368
990357
стока
===========================================
0709 COUPLE CAKE КАКАО КАКАОВ КРЕ 0.960 КГ
КАША ОТПАДЪЧНА
колич.
=======
1
290
ед.цена
=======
0.1
0.075
отстъпка
=======


ддс%
====
20
20

дясна страна:
ддс лв
==============
0.0200
4.3500
ст-ст
==============
0.1200
26.1000
дата_пр
==========
07.04.2019
06.04.2019
час_пр
========
17:33:29
15:00:59
дата_ст
==========
07.04.2019
07.04.2019
час_ст
========
17:40:53
17:43:37
н.фу
========
DT278290
DT278290
оп.к
====
0354
0276

Колони в регистър 4:
- УНП, н.продажба - тези двете се подават при командата за отваряне, те са преписани от регистър 1;
- шифър, стока, колич, цена, отстъпка - тези идват от регистър 3 според избраната за сторно продажба;
- ддс, ддс лв, ст-ст - тези също идват от записите в регистър 3;
- дата_пр, час_пр - тези идват от регистър 1 според избраната за сторно продажба;
- дата_ст, час_ст - дата и час в момента на сторнирне, взети от ФУ;
- номер на ФУ - това е работещото в момента ФУ, тоест съответно на текущото работното място.;
може да е празно, ако това е кредитно известие за безкасова фактура
- оп.к - това е код на работещия в момента оператор, той извършва сторнирането (колона 1 от таблица "оператори");

3.5. Регистър 5 - анулирани
лява страна:
УНП
=====================
DT278290-0276-0000373
DT278290-0276-0000375
DT278290-0276-0000376
продажба.н
==========
0000443
0000445
0000446
шифър
=======
000035
000028
000035
стока
===================================
КРОАСАН Е БР
Бисквита А БР
КРОАСАН Е БР
колич.
=======
1
1
1
ед.цена
=======
0.1
0.05
0.1
отстъпка
======ддс%
====
20
20
20

дясна страна:
ддс лв
==============
0.0200
0.0100
0.0200
ст-ст
==============
0.1200
0.0600
0.1200
дата_пр
==========
07.04.2019
07.04.2019
07.04.2019
час_пр
========
17:00:53
17:11:10
17:13:28
дата_ану
==========
07.04.2019
07.04.2019
07.04.2019
час_ану
========
17:02:04
17:12:52
17:14:19
оп.к
====
0276
0276
0276

Колони в регистър 5:
- Макар че колоните в този регистър малко съвпадат с регистър 4, техния произход е различен. Участък от този регистър се съставя преди всяка продажба и е съответен по съдържание с нея.
- УНП - както в регистър 1;
- н.продажба - както в регистър 1;
- шифър, стока, цена.. ст-ст - както в регистър 3;
- дата_пр, час_пр - дата и час при започване на продажбата, съвпадат с дата1, час1 от регистър 1;
- дата_ану, час_ану - това са дата и час на анулиране, според ФУ;
- оп.к - това е код на текущия оператор;

3.5.1 Регистър Фактури
В този регистър се записват издадени фактури и кредитни известия.
В същоя регистър се записват и разписките, както и сторно-разписките към тях.
Когато се изработва справка 1 - продажби, ако в регистър 1 - продажби няма посочена фактура и клиент, (само при фактури) те се прочитат от този регистър и се пренасят в справката.
В регистър Фактури може да има няколко линии за една и съща фактура/разписка - по една линия за всеки вид плащане, който съответства на бона за продажба, точно както е в регистър 2 - Плащания. При това, ако фактурата е върху повече от един бон, отделни линии за плащане възникват за всеки от боновете.

ф.номер ф.дата продажба.н унп сума пл. кл. клиент към ф-ра какъв док.
ф.0000000104
к.0000000105
ф.0000000106
к.0000000107
ф.0000000108
к.0000000109
ф.0000000110
ф.0000000110
01.12.2019
01.12.2019
01.12.2019
01.12.2019
01.12.2019
01.12.2019
01.12.2019
01.12.2019
0000372
0000372
0000372
0000372
S0000107
S0000107
0000374
0000374
ZK144783-0104-0000178
ZK144783-0104-0000178
ZK144783-0104-0000178
ZK144783-0104-0000178
ZK144783-0104-0000182
ZK144783-0104-0000182
ZK144783-0104-0000184
ZK144783-0104-0000184
0.5200
-0.5200
0.5200
-0.5200
0.3200
-0.3200
4
9.12
P
P
P
P
N
N
D
P
5
5
7
7
4
4
6
6
МОРСКО ОБОРУДВАНЕ АД
МОРСКО ОБОРУДВАНЕ АД
МАНДРА ПЕТРОХАН
МАНДРА ПЕТРОХАН
КЕНТЪКИ ЕООД
КЕНТЪКИ ЕООД
ШИП СЪРВИЗ LTD
ШИП СЪРВИЗ LTD

ф.0000000104

ф.0000000106

ф.0000000108


4 ф. стар бон
14 кр.изв. стар бон
4 ф. стар бон
14 кр.изв. стар бон
3 ф. банка
13 кр.изв. банка
2 ф. бкс
2 ф. бкс

Колони в регистър Фактури:
- ф.номер - номер на фактура или номер на кредитно извесстие. Фактурите започват с "ф.", а кредитните известия започват с к.
- ф.дата - дата на документа
- продажба н. - това е номер на бона, или супто нонер. Ако е SXXXXXXX това е супто-номер, за този документ няма издаден бон.
- унп - това е унп за продажбата
- сума - при кредитните известия сумата е отрицателна
- пл. това е код на плащането съгласно номенклатурата видове плащане
- кл. код на клиента съгласно колона 1 от номенклатура клиенти
- клиент - име на клиента съгласно колона 2 от номенклатура клиенти
- към ф-ра - при кредитните известия се посочва към коя фактура се отнасят
- какъв док. - това е подвид на фактурата, изброен както следва:
-01 ф. брой; фактура в брой
-02 ф. бкс; фактура платена с карта или смесено плащане
-03 ф. банка; фактура с плащане по банков начин
-04 ф. стар бон; фактура издадена върху вече отпечатан бон
-05 ф. ФУ брой; фактура в брой издадена от фискалното устройство
-06 ф. ФУ бкс; фактура с карта или смесено плащане, издадена от ФУ
-07 р. 07 разписка брой; разписка в брой
-08 р. 08 разписка бкс; разписка с карта или смесено плащане
-09 р. 09 разписка банка; разписка с безкасово плащане
-10 р. 10 разписка стари; разписка върху стари бонове
- следващите линии са за кредитни известия, симетрични на горните
-11 кр.изв. брой;
-13 кр.изв. банка;
-14 кр.изв. стар бон;
-15 кр.изв. ФУ брой;

3.6. Регистър ЛОГ
дата
===========
15.04.2019
15.04.2019
15.04.2019
час
=========
16:54:17
16:54:19
16:54:25
оп
=====
0973
0276
0276
име
=================
Име1 П. Фамилия1
Име2 П. Фамилия2
Име2 П. Фамилия2
действие
=====
33
35
1
табл.ред
=======
18
стор.

таблица/описание
=====================
STOKI
DT278290-0354-0000379
изключване

Колони в регистър ЛОГ:
- дата, час - текущи от компютъра;
- оп, име - код и име на текущия оператор; при включване или безименно изключване са празни;
Ако програмата е включена чрез външна поръчка, в колона "име" се записва името на транспортния файл; в този случай има специални кодове на действия (операции) 36/37 - начало/край на външен файл. След началото, до края се логва оператора и промените, предизвикани от външния файл. Поръчаните отвън таблици се регистрират тук още преди да има отпечатан бон.
- действие - код на операцията съгласно колона 1 от номенклатура "операции" (виж по-долу);
- табл.ред, таблица - тези варират:
-- ако операцията е промяна в таблица, това е ред и име на таблицата;
-- ако операцията е сторно/анулиране/прекъсване, това е марка от вида "стор.","анул.","прек." и унп;

3.7. Регистър Външни поръчки
Този регистър пази данните за поръчаните от външна програма документи. Външният поръчител се проявява чрез програмен идентификатор, поръчков идентификатор и външен оператор. Програмата и поръчката се съдържат в името (не в разширението) на файла. Например "FP_04821.BSF" показва FP- два символа за име на викащата програма; 04821 - индекс на поръчания документ;
Ето как изглежда регистър Външни поръчки (тоест таблицата EXRQ_GG):
Лява страна:
унп
=====================
DT278290-0102-0000460
DT278290-0102-0000461
дата
==========
17.05.2019
17.05.2019
час
========
15:30:57
15:33:17
кл.код
=====
3
4
клиент-име
====================
МОРСКО ОБОРУДВАНЕ АД
КЕНТЪКИ ЕООД
поз.
=======
САМО
САМО
описание/стока
==========================
Ф.0000000087 17.05.2019
Ф.0000000091 17.05.2019

Дясна страна:
колич
============
1
1
цена
============
0.46
0.16
пл.
===
P
P
нотация
==========
0000_4000
0000_2000
баркод
==============


отстъпка
========


опер
====
0102
0102
файл
===============
FP_04821.BSF
FP_04821.BSF


Колони в регистър Външни поръчки:
1. УНП - Това съвпада с унп-колоната от регистри 1,2,3. Тази колона се поставя след като бъде отпечатан и записан бон за документа. УНП се формира на общо основание както при другите бонове.
2 и 3. Дата и час - тези са същите като в бона и както в регистър 1.
4 и 5. кл.код и клиент-име - това са код и име на клиента. Клиентите почти сигурно участват във външните поръчки, защото обикновено това са плащания по вече издадени фактури. Името на клиента идва от транспортния файл. Но кода на клиента се извлича от СУПТО-номенклатурата "Клиенти". И двете присъстват в номенклатурата "Клиенти".
6 и 7. поз. и описание/стока. - Това са код и име за стоковите позиции. Обикновено външните програми не познават кодовете на СУПТО, затова те поставят само името - както за клиентите, така и за стоковите позиции. СУПТО програмата извлича кода от своята номенклатура и го поставя в колона 6 (ако е стока). Ако е стока, то и двете ги има в номенклатура стоки. В случая с фактури, кода е код за плащане - постоянно присъстващ в номенклатура "стоки", а фактурата е идентифицирана по номер и дата. В този случай номенклатура стоки не съдържа наименование за позицията. Тя е означение от вида "ф.1234567890 03.05.2019" и в този вид се записва в регистър 3 - детайли по продажбата.
8 и 9. колич. и цена. - За случая с фактури количеството е винаги 1. Ако е стока, цената посочена от транспортния документ ще бъде установена (при различие) в ценоразписа на СУПТО. Ако стоковата позиция не се намери в номенклатура STOKI, стоката ще бъде добавена. В тези случаи възникват и лог-записи.
10. Вид плащане. Това е един символ по номенклатурата на ФУ. Този символ се извлича от номенклатурата "Видове плащания" в СУПТО. В транспортната таблица вид плащане присъства като текст, например "БРОЙ".
11. нотация. Това поле идва от транспортния файл и се пренася безусловно в този и другите регистри (1 и 3), То служи най-вече за да се установи данъчната група - конкретно за тази продажба. По-горе думата "0000_4000" е означение за данъчна група "Г". Думата "0000_2000" е за данъчна група "Б". Ако в транспортния файл няма записана такава дума (полето е празно), се приема групата от СУПТО по подразбиране.
12. баркод. Ако в транспортния файл има записан баркод, той ще бъде сверен и евентуално записан в номенклатурата "STOKI" по същата логика, както цената от колона 9 по-горе. Има смисъл само за стокови позиции.
13. отстъпка. Това е само за стокови позиции. Има две версии: p10 - 10 процента отстъпка и a3-три лева отстъпка, латински малки букви "p" и "a". Важи за текущата стокова линия и се подава към ФУ. Пренася се без промяна в регистър 3 - детайли.
14. опер. - това е идентификация за оператора, който е съставил транспортния файл. Може да съвпада с оператора в СУПТО.
15. файл - тук се записва името на транспортния файл.

3.8. Регистър Служебни суми
Предназначение: Това помага на операторите да следят касовите си наличности неазвисимо от отчетите на ФУ.
Ето как изглежда:

----------
н.фу
==========
DT278290
==========
1 реда

----------
н.бон
==========
0000571
==========
Сбор:

--------
оп.код
========
0103
========


--------------
сума
==============
-12
==============
-12.00

------
кл.код
======
2
======

Служебни суми
31.05.19 - 31.05.19
Оператор: всички
Вид плащане: P
---------------------------
клиент идентификатор
===========================
СЛУЖЕБЕН ВНОС
===========================
----------
дата1
==========
31.05.2019
==========
--------
час1
========
19:15:48
========
----------
част/м
==========

==========

Колони в регистър Служебни суми:
- фУ_номер - колона 3 от номернклатура "работни места",
бон_номер - глобален по ФУ,
оператор_код - код на текущия оператор,
сума - сума по това въвеждане,
получател_код (колона 1 от номенклатура клиенти), получател_име (колона 2 от номенклатура клиенти),
дата, час - според ФУ,
част/м (нотация) - както в регистри 1 и 3;

3.9. Регистър Приключвания
Предназначение: Това помага на оператори и администратори да синхронизират прочетеното от програмните справки и докладваното от ФУ. Отчетите, отпечатани от ФУ се водят от едно до друго приключване, но в програмата има изрични дати за разглеждания период.
Ето как изглежда:
Приключвания
за 2019
Оператор: всички
--------------------
31.05.2019 20:12:14-----
103------------
22.17
Колони в регистър Приключвания:
- дата и час според ФУ, код на оператора (колона 1 от номенклатура "Оператори"), сума според ФУ;

3.10. Таблица PAYMENT_REPORT
В операторското меню тази таблица се появява от бутона "Суми по вид плащане".
Администраторите я виждат от меню Регистри - Сборове_102_.
Предназначение: Това е бърза справка за оператори и администратори. Тя сборува по вид плащане всички продажби и добавя към това служебните суми. Ето как изглежда:
-----
код
=====
P
D
=====
2 ред
Видове плащане
01.05.19 - 31.05.19
Оператор: всички
Вид плащане: всички
-------------------------
вид плащане
=========================
БРОЙ
КАРТА
=========================
Сбор:
---------------
сбор лв
===============
9.39
1
===============
10.39
-----
брой
=====
16
1
=====

---------------
служебни лв
===============
-12

===============

-----
брой
=====
1

=====

Таблицата има лява и дясна страна.
В лявата страна има четири колони - това са продажбите по регистър 2 - плащания. Колоните са "код", "плащане", "сбор лв", "брой_бонове".
В дясната страна има две колони, в тях са записани служебните суми. Двете колони са "служебни лв" и "брой_извеждания".
За лявата страна:
В първа колона са кодовете за видовете плащания. Втора колона е наименование на плащането. Първа и втора колона са по номенклатурата видове плащания. Трета колона е сбор за този вид плащане. В четвърта колона е брой на боновете за този вид плащане.
Лявата страна на тази справка се изработва от регистър 2 - плащания по посочен период, оператор и вид плащане.
Администраторите могат да я поискат за всички оператори. Ролята "Оператор" може да я иска само за своя операторски код.
За дясната страна:
В пета колона "служебни лв" е записан сбор за всички въведени и изведени суми. В шеста колона "брой_извеждания" е брой на боновете, с които са въведени или изведени суми.
Дясната страна на тази справка се изработва от регистър служебни суми (по-горе 3.8) - по посочен период и оператор.


Глава 4. Номенклатури и други малки таблици:
Номенклатурите са източници за данни. По идея в тях има код и съдържание. Съдържанието обикновено се въвежда ръчно, а кода е автоматичен. Използват по схема "намери кода" - "донеси съдържанието". Но реалността е по-сложна, случва се и обратна схема "намери съдържание" - "кажи какъв е кода му".
В повечето номенклатури, преди дата1, дата2, дата3, е вмъкната колона за активност (1 символ). Доставки и движения на стоки не се поддържат. Нито номенклатура доставчици.
Големите номенклатури (стоки и клиенти) са файлове на диска.
Всички останали (малки номенклатури и таблици) са в един пакет (DSTACK.SET) и се четат/записват ведно.
Номенклатурните кодове възникват автоматично при добавяне на нова линия. Не подлежат на редакция и вървят последователно по нарастващ ред. Следва описание на всяка от тях:

4.1. стоки (STOKI) - има вмъкната колона 3 за активност.
КОД
=======
000001
000002
000003
000004
НАИМЕНОВАНИЕ
===================
БИСКВИТА А БР
КРОАСАН Е БР
УСЛУГА Е БР
ПЛАЩАНЕ
ЦЕНА
========
0.06
0.12
0.12
1.00
БАРКОД
=============
3303430204350
3303430204565


А.
==
1
1
1
1
Д1
==========
12.03.2019
02.04.2019
12.03.2019
02.04.2019
Д2
==========
16.03.2019
02.04.2019
17.03.2019
02.04.2019
Д3
==========


16.03.2019


В таблица стоки се допуска активиране и деактивиране; неактивните позиции не могат да бъдат продавани, нито редактирани; Редакция е допустима в колони цена и баркод. Допустимо е добавяне на нови позиции. При нова стока, името на стоката трябва да е уникално, иначе възниква съобщение за лошо съдържание на полето "име".

4.2. клиенти (KLIENTI)
лява страна:
код
=======
2
3
4
Име
================
КАМО ООД
ЗКПУ ТВЪРДИЦА
РОПОТАМО АД
д.номер
==========
2312312312
1025512789
1021009667
булстат
=============
43242332234
812165238
812120435Ю
ЕГН
=====град
=======
София


адрес
==================
Надежда 7
С. ТВЪРДИЦА
БУРГАС
МОЛ
=========================
Росен Йорданов
ХРИСТО МЛАДЕНОВ
СТАМАТ КИРОВ

дясна страна:
получател
=========================
Росен Йорданов
ХРИСТО МЛАДЕНОВ

телефон
=========================
-


ВИД
======баркод
==============а.
==
1
1
1
д1
==========
19.03.2019
19.03.2019
19.03.2019
д2
==========

19.03.2019
19.03.2019
д3
==========колоните са:
- код, име,иденнтификатор-ддс, еик, егн, град, адрес, мол, получател, телефон, вид, баркод, активност, дата1, дата2, дата3.
В таблицата клиенти е разрешено добавяне на нови, а също и промяна на полета между д.номер и баркод. Разрешено е активиране и деактивиране, неактивните клиенти не могат да се ползват при продажба. При нов клиент името трябва да е уникално, иначе възниква съобщение за лошо съдържание на полето "име".

Малки таблици, описани в Наредбата

4.3. видове операции (OPERACII) - има вмъкната трета колона за активност.
код
====
1
2
7
8
21
22
31
32
33
34
100
35
36
37
операция
=====================
вход
изход
сторно бон
анулиран бон
включване
изключване
активиране
деактивиране
промяна в клетка
добавяне линия
z-отчет
продължен бон
начало външен файл
край на външен файл
а.
==
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
дата акт.
==========
27.04.2019
27.04.2019
27.04.2019
27.04.2019
27.04.2019
27.04.2019
27.04.2019
27.04.2019
27.04.2019
27.04.2019
27.04.2019
27.04.2019
02.05.2019
02.05.2019
дата пп
==========


дата деакт.
===========Тази номенклатура е статична и не подлежи на редакция, нито позволява нови линиии. Записите в Лог-регистъра цитират нейни кодове.

4.4. видове плащания (VIDOVE_PLASHTANIA) - има следните колони:
плащане
============
БРОЙ
VISA
MASTERCARD
КАРТА
КОМБИНИРАНО
КРЕДИТ
k_Карта
l_Карта
m_Карта
o_Карта
ВСИЧКИ
код
=====
P
i
j
D
X
N
k
l
m
o
.
макс.
==========
5000
500
500
300
800
5000
500
500
500
500

а.
==
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
дата нач.
==========
12.01.2019
12.01.2019
12.01.2019
12.01.2019
12.01.2019
12.01.2019
12.01.2019
12.01.2019
12.01.2019
12.01.2019
04.03.2019
дата пп
==========
12.03.2019


12.03.2019
12.03.2019
20.03.2019

дата деак.
==========

22.02.2019

22.02.2019
22.02.2019
11.03.2019
04.03.2019

- наименование на плащането - с думи (брой, карта, кредит...) ;
- код на плащането - един символ според номенклатурата на ФУ;
- максимално допустима сума за това плащане;
- активност (1 символ);
- дата1, дата2, дата3 - според прил.29
Тази номенклатура допуска редакция в колоната за максимална сума, поддържа се активиране/деактивиране. Добавяне на записи не е позволено. Ако някоя линия е деактивирана, няма да се появява в комбо-боксовете за избор. Ползва се:
- при съставяне на бон - за цяло плащане, или за комбинирано от няколко вида;
- при справки - за да бъде избран искания вид;

4.5. търговски обекти (TARGOVSKI_OBEKTI) - има вмъкната колона 4 за активност.

код
=====
0101
0102
0103
0104
име на обект
============
магазин 1
офис 2
офис 3
магазин 2
описание (адрес)
========================================
офис Бургас ул.Морска 11
офис Бургас ул.Морска 3
центъра
ул левски 3
а
==
1
1
1
1
д1
==========
12.02.2019
12.02.2019
15.03.2019
16.03.2019
д2
==========
12.03.2019
15.03.2019
01.04.2019
29.03.2019
д3
==========


26.03.2019
18.03.2019

Допуска се активиране, а също и добавяне на нови линии. Допустима е редакция само в колона адрес. Ако обекта не е активен, няма да се появи в комбо-бокса за избор при ново работно място. Деактивиране е допустимо, ако този обект не в текущото работно място. Ползва се когато се въвеждат нови работни места.

4.6. работни места (RABOTNI_MESTA) - има вмъкната колона 3 за номер на фискален модул и колона 4 за активност.

код
=====
0001
0002
търг.обект
============
0001
0001
ФУ номер
====================
00000000
DT278290
ФМ номер
====================
00000000
02278290
а.
==
1
1
д1
==========
17.05.2019
18.05.2019
д2
==========


д3
==========Допуска се активиране, а също и добавяне на нови линии. Редакция не е разрешена. Деактивиране е възможно, ако това не е текущо работно място. При нови линии търговския обект се избира от комбобокс според записаните в предната номенклатура.
Номерата на ФУ и ФМ могат да бъдат въведени като свободен текст. Администраторът може при въвеждане да ги поиска пряко, ако ФУ е включено по време на въвеждането - има бутон "вземи ги от устройството".

4.7. потребители / оператори (OPERATORI) - тази номенклатура има колони:
код
=====
001
002
003
004
005
име
========================================
Име1 П. Фамилия
Име2 П. Фамилия
Име3 П. Фамилия
Име4 П. Фамилия
Име1 П. Фамилия
п.код
=====
0001
0002
0003


п.пар
=====
0000
0000
0000


де
==
1
1
1
1
1
дата акт.
==========
12.01.2019
12.01.2019
12.01.2019
12.01.2019
02.04.2019
дата пп
==========

16.03.2019

02.04.2019

дата деакт.
===========

роля
==========
1
1
1
3
2

- код - в програмата; Идентификатор за участника - системен код по смисъла на Н-18. Той участва в унп;
- име на оператора;
- код в принтера - четири цифри; - само в случай, че вече е записан в принтера. Този код е за колона 7 (оп.) от регистър 1.
- парола в принтера - четири цифри;- само в случай, че вече има парола в принтера
- активност (1 символ);
- дата1, дата2, дата3;
- роля - по номенклатурата.
В тази таблица линиите понасят активиране и ако ролята е "оператор" - промяна на принтерския код. Деактивиране е възможно, ако линията не е на текущия потребител. Разрешено е добавяне на нови линии. При нова линия ролята се избира от комбобокс с активните роли; ако е избрана роля различна от "оператор", принтерските кодове и пароли са забранени.

4.8. роли (ROLI)- има вмъкната колона 4 за активност.
код
====
1
2
3
роля
===============
оператор
администратор
одитор
права
========================================
з/ч регистри, смяна на парола
ч регистри, з/ч настройки
четене
а.
==
1
1
1
дата акт.
==========
12.01.2019
12.01.2019
16.03.2019
дата деакт.
===========
За роли различн от "администратор" се допуска - деактивиране и активиране. Админиистраторската роля е винаги активна. Нови линии не се допускат.

Малки таблици, неописани в Наредбата

4.9. Номера на документи (DOKUMENTI_OPIS)
В тази таблица се пази по една линия за всяко фискално устройство, което е ползвано в системата.

сиг
====
01
унп-брояч
==========
0000463
док-брояч
==========
0000549
ФУ сериен No
========================================
DT278290 S0000032 F0000000054 R0000172
дата нач.
==========
18.05.2019
дата пп
==========
18.05.2019

Предназначение: Тази таблица пази унп и документния номер. Макар неявно тя се предполага от Наредбата.
В колони 2/3 са записани УНП-номера и последния издаден глобален номер на бон. Поддържа се автоматично, но може да бъде видяна от меню "Настройки".
Колоните са: индекс, УНП-номер, док.номер, ФУ-сериен номер, дата начална, дата последна промяна.
В колона 3 след серойноя номер на ФУ са прибавени три брояча: брояч за регистриране без бон, брояч за фактури А4 и брояч за разписки А4.
Брояча за регистриране е съставен от представка - латинска буква "S" плюс 7-цифрено число.
Този номер се записва в колоните "док.номер" от СУПТО-регистрите, алтернативно в случаите, когато не се отпечатва бон - това е когато се издава фактура с банково плащане.
Брояча за фактури е съставен от представка - латинска буква "F" плюс 10-цифрено число.
Този брояч се ползва за всяка фактура А4, както и за кредитните известия.
Брояча за разписки е съставен от представка - латинска буква "R" плюс 7-цифрено число.
Този брояч се ползва за всяка разписка А4, както и за сторно-разписки.

4.10. Мерки (NOM_MERKI)
Предназначение: Изброимите количества трябва да са цели числа. Мярката често се прибавя като свойство на стоковите позиции и чрез мерките програмата може да предпази от нехармонични въвеждания. Ако в стоковата позиция няма мярка, са разрешени дробни количества.
В таблицата са записани мерки за стоковите позиции. Мярката е два символа и се поставя в десния край, символи 48 и 49 от стоковите линии. Има значение при подбор на количествата и се подава към ФУ.Изглежда така:
МЯ
===
Б
БР
БР*
МЕ
ЛИ
..
ЦЯЛА
=====
1
1
1
0
0
..
ЕДИНИЦА
===============
БРОЙ
БРОЙ
БРОЙ
МЕТЪР ЛИНЕЕН
ЛИТЪР
..

Има три колони: код, цялост, наименование. Не подлежи на редакция, нито допълване. Не е задължително за стоковите позиция да има мярка.

4.11. Групи (NOM_GRUPI)
Предназначение: Групите се ползват като департамент във фискалните устройства.
Това са групи за стоковите позиции. Таблицата изглежда така:
Гр.
===
А
Б
В
..
Група стоки
====================
А - ГРУПА
Б - ГРУПА
В - ГРУПА
..

Не подлежи на редакция. Не е задължително за стоковите позиция да има група.
Колоните в тази таблица са:
група (1 буква)
описание (текст)
Групата е част от наименованието на стоките. Буквата от първа колона в номенклатура "Групи" се намира на позиция 46 от името на стоката. пример: по-горе, в образа на регистър 3 - детайли се вижда стокова линия:
"ЛАЗУРЕН ЛАК БЕЗЦВЕТЕН 0,850 МЕГАХИМ Б БР"
в тази линия последните две букви "БР" са мярка, а самотната буква "Б" преди тях е група.
(HTML-изображението не може да покаже два или повече последователни интервали, затова стоковите имена, както и други текстове се виждат неправилно в уеб-страниците).
Когато се въвежда нова стока, групата се избира от комбобокс, асоцииран с номенклатура Групи.
Когато в стоковата позиция има група, СУПТО-програмата подава към фискалното устройство не името на позицията, а номера на групата като департамент. ФУ отпечатва името на департамента. Но в стоковите регистри СУПТО записва името на стоковата позиция, както то е записано в номенклатурата стоки..

4.12. Таблица настройки (TABLICA NASTROIKI)
Предназначение: Тук се пазят няколко разнородни настройки, необходими за работата на системата.
ето я:
променлива
========================================
работно място код
каса номер
ддс е включено в ценоразписа
контролен запис в d
грешка при неправилна мярка
данъчна група /А..З/
CSV разделителен символ
Разрешени пароли във ФУ
съдържание
=========================
0002
1
1
0
1
Б
#9
0
дата_нач.
==========
17.05.2019
17.05.2019
17.05.2019
17.05.2019
17.05.2019
17.05.2019
17.05.2019
17.05.2019
дата_пп
==========
18.05.2019
Колоните са: променлива, съдържание, дата1 дата2. Не се допускат нови линии. В колона "съдържания" се записват начални стойности за работа с програмата. Двете дати са за начало и последна промяна. Тук се записват:
- работно място - от комбобокс с активните работни места;
- каса номер - за фискалното устройство;
- ддс е включено в ценоразписа - указание за преваждане на ддс от ценоразписа;
- контролен запис в "D" - в директория "D" ще бъдат изнасяни временните файлове и кошници за наблюдение отвън;
- грешка при неправилна мярка - разрешава излъчване за грешка при дробни количества и цели мерки;
- данъчна група (от комбобокс извлечен от ФУ) - по подразбиране ще бъде ползвана указаната тук;
- CSV разделителен символ (от комбобокс) - когато се изнасят текстови файлове, се ползва този разделител;
- разрешени пароли във ФУ - ако тук е нула, операторските пароли за ФУ ще бъдат автоматични;

4.13. Операторски пълномощия (NASTROIKI_OPERATORI)
Предназначение: Чрез тази таблица администраторите предават на операторите разрешения за действия с големите номенклатури и отстъпки.
разрешения за операторите
========================================
Промяна на цените в ценоразписа
Промяна на стойнност за всяка продажба
Въвеждане на нова стокова позиция
Въвеждане на нов клиент
Разрешени отстъпки
съдържание
=========================
1
1
1
1
1
дата_нач.
==========
17.05.2019
17.05.2019
17.05.2019
17.05.2019
17.05.2019
дата_пп
==========


Колоните са: променлива, съдържание, дата1 дата2. Не се допускат нови линии; в колона "съдържаниe" трябва да има нула - забрана или едно - разрешение за позицията. Това са разрешения за промяна в цена и стойност, добавяне и редакция на стоки, добавяне и редакция на клиенти, както и отстъпки.
4.14. Входни ключове (пароли) (KASI_OPERATORI)
Предназначение: Чрез тази таблица администраторите разрешават вход за всички участници в системата.
код
====
101
102
103
име
==============================
начален администратор
КОСТА ИЛИЕВ КОСТОВ
ФИЛИП ИВАНОВ СТОЕВ
ключ
===============
***************
***************
***************
а.
==
1
1
1
д1
==========
17.05.2019
17.05.2019
18.05.2019
д2
==========роля
====
2
2
1

Колоните са: код, име, парола, активност, дата1, дата2, роля.
Допустимо е активиране. Деактивиране е възможно, ако линията не е на текущия потребител; Неактивните пароли ще бъдат отхвърляни на входа. Допустима е и нова линия. Ключовете са прикрити със звездички. При добавяне на нова линия името се избира от комбобокс, в който има незаписани действуващи кодове на потребители. Промяна на ключ е винаги допустима. д1 и д2 са за активиране / деактивиране.
4.15. Принтер (PRINTER_SETTINGS)
Предназначение: Програмата прочита записаните тук параметри преди да се обърне към ФУ.
променлива
========================================
COM-PORT
FPCommRate
CONNECTION_TYPE-SERIAL/TCPIP
FP_IP_Address
FP_IP_Gateway
FP_IP_Mask
FP_TCPPort
PRINTER_MODEL
PRINTER_PRESENT
MaxResponseMS
Записвай принт-командите към ФУ
съдържание
=========================
COM1
115200
SERIAL
192.168.137.14
192.168.137.1
255.255.255.0
9100
DATECS FP-2000
0
3000
0
дата_нач.
==========
17.05.2019
17.05.2019
17.05.2019
17.05.2019
17.05.2019
17.05.2019
17.05.2019
17.05.2019
17.05.2019
17.05.2019
17.05.2019
дата_пп
==========
18.05.2019Колоните са: променлива, съдържание, дата1, дата2.
Това са параметри за принтера. съдържанията са свободни са за промяна, предназначени са за инсталация на принтера.
Ком-порт, скорост на връзката, модел на ФУ, присъствие на ФУ, милисекунди изчакване за печат, разрешаване на лог-за изполваните принтерски команди.
Ако срещу полето "PRINTER_PRESENT" е нула, значи не е свързан принтер. В този случай само ролите администратор и одитор работят пълноценно. Ролята оператор ще се включи, но горе вдясно ще свети червено квадратче и няма да може да отпечатва и записва бонове.
Не е позволено добавяне на линии. Редакция в колона 2 е допустима под антетката. Срещу CONNECTION_TYPE и PRINTER_MODEL има комбобокс-съдържания. PRINTER_MODEL идва от таблицата поддържани принтери по-долу.
4.16. Списък поддържани принтери (PRINTER_LIST)
Предназначение: Далеч не всички ФУ се поддържат от тази програма. Тук е записано кои са те към момента на издаване. Програмата научава от тук по кой протокол да бъдат водени преговори с фискалното устройство. Таблицата не се използва пряко. Моделът ФУ се записва в горната таблица. В тази са записани протоколните описания. Няколко различни модела ФУ имат един и същ протокол за управление и тук е казано как.
код
====
1
1
1
1
2
2
2
3
4
4
4
5
6
вид ФУ
=========================
DATECS FP-2000
DATECS FP-650
DATECS FP-550
DATECS FP-800
DATECS DP-150
DATECS DP-25
DATECS DP-35
TREMOL S21
DAISY COMPACT M
DAISY COMPACT M2
DAISY EXPERT
ELTRADE A3
ZIT 2007
протокол за комуникация
=========================
DATECS FP-2000
DATECS FP-2000
DATECS FP-2000
DATECS FP-2000
DATECS DP-150
DATECS DP-150
DATECS DP-150
TREMOL
DAISY
DAISY
DAISY
ELTRADE
ZIT
Колоните са: модел и протокол на ФУ. Статична таблица, само за гледане.
4.17. Опис на таблиците (OPIS)
Тук са записани таблиците, с които работи програмата: име, вид, описание, редакционен индекс. Статична таблица - виж Глава 2.
4.18. Статус на таблиците (TABLE_STATUS)
Предназначение: Само за сервизно наблюдение.
поз. файл тип шифр. вътр.фо RSHA V-disk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
KASI_OPERATORI.BSF
OPIS.BSF
ROLI.BSF
OPERATORI.BSF
VIDOVE_PLASHTANIA.BSF
TARGOVSKI_OBEKTI.BSF
TABLICA_NASTROIKI.BSF
RABOTNI_MESTA.BSF
OPER_STATE.BSF
KLIENTI.BSF
STOKI.BSF
NOM_MERKI.BSF
DOKUMENTI_OPIS.BSF
NOM_GRUPI.BSF
PRINTER_SETTINGS.BSF
PRINTER_LIST.BSF
OPERACII.BSF
NASTROIKI_OPERATORI.BSF
TABLE_STATUS.BSF
REGS\R18_1_
REGS\R18_2_
REGS\R18_3_
REGS\R18_4_
REGS\R18_5_
REGS\RN_
REGS\LOG_
REGS\TURN_
REGS\EXRQ_
REGS\RF_
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


1
1
1
1
1
1
1
1


Това е таблица само за гледане, изработва се при поискване и изобразява за регистрите и таблиците тип, прекодиране, вътрешен формат, файлови атрибути, присъствие на V-диска.
4.19. Статус на потребителите (OPER_STATE)
Предназначение: Само за сервизно наблюдение.
код
=====
101
102
103
help
=====
1
1
1
font
=====
120
120
120
последен лог
====================
17.05.2019 17:17:57
19.05.2019 11:08:23
19.05.2019 09:54:42

Статична малка таблица с четири колони:
1. Код на оператора;
2. видимост на помощния участък;
3. един символ уголемен шрифт(1/0) + един-два символа-размер на шрифта(8-50);
4. последния лог-момент за всеки потребител.

4.20. Транспортна таблица за поръчани отвън документи (XX_XXXXX.XXX)

Означението XX_XXXXX.XXX се тълкува веднъж като име на файл, и втори път като данни със следния смисъл:
- първата серия символи XX (латински букви) идентифицират програмата, от която идва поръчката, това трябва да е уговорена връзка и като правило такива уговорки никак не са много на брой.
- втората серия символи XXXXX (цифри) идентифицират номер на заявката.
- третата серия символи XXX (разширение на файла, латински символи) означават тип на файла.
Името на транспортния файл се записва в регистър "Външни поръчки".
Тук са показани версиите на входни таблици:
Вида на продажбата се определя от клаузата "СЪКРАТ", която присъства в хедъра.
Поръчаните отвън документи, с изключение на безимения бон (клауза СЪКРАТ=0 без клиент), винаги се съпровождат от фактури. При случаите 0,1 и 3 номер и дата на фактурата идват отвън с клаузи ДОК и ДАТА, а в регистрите се означават като ф.XXXXXXXXXX дд.мм.гггг. При случай 2 номер и дата на фактурата възникват от фискалното устройство и се означават без префикс "ф.", като XXXXXXXXXX дд.мм.ггг

4.20.1. Таблица за искан документ - фактура и/или бон от фискалното устройство
Предназначение: Такава таблица командва бона почти както човек с роля оператор.
СУПТО логва този оператор, добавя стоките, слага отстъпки, избира данъчна група, избира вид плащане, изчаква човек само да натисне бутона "Фискален бон", след което отпечатва бона и го записва в регистрите.
Всички данни, пренасяни от този вид таблици се записват в регистър "Външни поръчки", заедно с дата, час и възникналия при на печата УНП.

Видът зависи от клаузта СЪКРАТ=?


ДОК
ДАТА
КЛИЕНТ
НДР
ЕИК
ЕГН
ГРАД
АДРЕС
МОЛ
ПОЛУЧ
ПЛАЩА
СБОР
ЗАПИСИ
СЪКРАТ
ОПЕР
КОМПОРТ
РАБ.М
надп.
подп.


МОРСКО ОБОРУДВАНЕ АД
BG102108881
102108881
102108881
АЙТОС
УЛ. ЗЕЛЕН КАМЪК 4
ПЕТЪР ПОПОВ
ПЕТЪР ПОПОВ
КРЕДИТ
6.12
2
4
110
COM5
00031
2

ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ
ТОРТА БУКЕТ
0.2
1
24.00
1.32
0000_2000
0000_2000
3333333333333
7777777777777
p0
a0

СУПТО прочита тази таблица и от нея съставя кошница за продаване.
От клетката "КЛИЕНТ" до клетката "ПОЛУЧ" са данни за клиента по тази фактура.
Клетката "РАБ.М" трябва да съвпада с текущо работно място.
Клетката "ОПЕР" е за оператор.
Клетката "ПЛАЩА" е за вид плащане - дума "БРОЙ", "КАРТА", "КРЕДИТ".
- последното "КРЕДИТ" се ползва само при фактура за продажби по банка без отпечатан бон.
Не всички клаузи са задължителни (виж например таблицата за стоков бон по-горе). Задължителни са само "ОПЕР" - за оператора и "ЗАПИСИ" - за брой записи. При фактури с указан клиент е задължителна клаузата "СЪКРАТ"=1,2,3,4
Когато СУПТО-програмата прочете тази таблица, тя извършва последователно действията, които би извършил човек-оператор когато продава. Ако заявката е за съкратен бон, вместо стокова позиция ще се използва код за плащане, фактура_номер и фактура_дата.
СУПТО записва като отговор текстов файл, едноименен с входния. В този файл са записани сведения за издадения докумен, фактура и пр. Ако бъде отпечатан бон, там ще бъде записан глобалния номер на бона. Ако оператора откаже бона, ще бъде записана дума "CANCEL". Ако възникне грешка, там ще бъде записано "-1".
При успешно отпечатване ще бъде записан участък в регистър "Външни поръчки" (виж по-горе
Глава 3, точка 3.7.) с данните от тази таблица. Ще бъде направен и нормален запис в регистрите 1,2,3.
Колони в транспортната таблица:
Таблицата има два участъка: хедър (над двойната линия) и съдържателен (под линията).
колона 1 - тип съдържание - това е празно в хедъра на таблицата и 1 за линиите в съдъражателната част, които описват стоки или фактури.
колона 2 - име на променлива или код - в хедъра тази колона съдържа указания - клаузи за оформяне на бона.
- "ДОК" - празно
- "ДАТА" - празно
- "КЛИЕНТ" - име на клиента
- "НДР", "ЕИК", "ЕГН" - данъчен номер, булстат и егн на клиента
- "ГРАД", "АДРЕС", "МОЛ", "ПОЛУЧ" - това са данни - адрес, МОЛ и получател за клиента
- "ПЛАЩА" - вид плащане с думи. Трабва да е "БРОЙ", "КАРТА", или "КРЕДИТ"
- "СБОР" - това е сбор на позициите в съдържателната част
- "ЗАПИСИ" - брой на детайлните линии в съдържанието по-долу (задължителна клауза)
- "СЪКРАТ" - Клауза за вид продажба. По подразбиране е нула. Клиентски данни са задължителни за стойности 1,2,3,4
- 0 значи стандартен бон с детайли (може и с клиент);
- 1 значи фактура А4 с детайли и бон само за плащане;
- 2 значи фактура А4 с детайли и бон с детайли;
- 3 значи разширен бон - фактура, издадена от ФУ;
- 4 значи регистрация на продажба - фактура, издадена отвън, с банково плащане.
- "ОПЕР" - входен ключ за на оператора. (задължителна клауза)
- "КОМПОРТ" - това може да установи ком-порт за ФУ. Полезно е при мрежови организации.
- "РАБ.М" - трябва да е текущото в СУПТО работно място.
- "НАДП." - това е свободен текст, който се отпечатва преди продаваните позиции в бона.
- "ПОДП." - това е свободен текст, който се отпечатва след клиента в края на бона.
- под двойната линия, в съдържанието на детайлните записи тази колона е празна или има стоков код.
колона 3 - име на стока или фактура.
колона 4 - количество
колона 5 - ед.цена
колона 6 - нотация; това пренася данъчна група за бона. например 0000_4000 е група "Г"
колона 7 - баркод; важи за стоки
колона 8 - отстъпка - важи за стоки, както ръчно въведена от оператор
* Коментар: Тази таблица съществува временно, до прихващане или до отказ на оператора. Тя ще бъде изтрита след обработката.


4.21. Извадки и подреждания (IZVADKA)
По - горе в Глава 2 - Опис на таблиците е спомената таблица REPORTS\IZVADKA, за която няма конкретно обяснение. Такава таблица се произвежда от точките в меню - точката "Търсене" - "Направи извадка" или в малкото изскачащо меню от десен бутон на административната роля - "Направи извадка по тази клетка" или "Сортирай по тази колона".
В тези случаи се появява таблица, едноформатна с тази, от която е стартирана извадката.
Извадки са възможни от всяка таблица на администраторския екран и имайки предвид видимата таблица, в момента на стартиране на извадката, наблюдаващия няма да изгуби представа какво вижда. Обикновено извадките и сортираните таблици се появяват под името "IZVADKA", включително и вторични такива.
* Коментар: Повечето справки и извадки, които не са задължителни според наредбата, нямат гарантирано име. Има малка вероятност програмата да именува по друг начин файла-резултат, например "TEMP_TABLE_X. Тези таблици изчезват с изключването на програмата, те съществуват само временно. Няма нужда да бъдат пазени, защото са производни и могат лесно да бъдат повторени. Ако потребителят държи да ги запази, може да ползва износ във външен файл.

Глава 5. Връзки между таблиците
Операциите с клетки и таблични участъци са преки в СУПТО програмата (не минават през външен описател), тя съдържа в себе си достатъчно сведения за таблиците с която работи. В описанията на колоните на таблицте по-горе за всяка колона е казано "откъде идва", или "за какво служи". Изразът "откъде идва" води до източника на съдържанието, а изразът "за какво служи" показва, че това е източник на съдържание. Но не винаги това са преки обръщения към други таблици - защото част от съдържанията в таблиците се четат само при необходимост, например при старта на програмата, или при промяна, през останалото време програмата ги знае - те се пазят като променливи.

По замисъл всяка таблица и всяко поле са свързани с други таблици. Това личи в програмните линии, които командват таблици, а те са много. Тук са дадени няколко примера за характерни вериги на свързване.

5.1. Връзки в регистрите
- по УНП:
Има лесно съответствие между записите в регистрите по колоната УНП. Такава колона има в повечето регистри (първа колона) и трябва да има едно и също съдържание за един издаден бон. (само фискалните бонове имат УНП). В тази колона регистри 2, 3, 4, 5 и регистър външни поръчки понасят повтарящи се линии - няколко стоки или няколко плащания се отнасят за един бон.
- по дата и час:
В полетата за дата и час навсякъде е записано едно и също съдържание за бона, тъй като процеса на продаване е автоматичен и продължава няколко секунди без ръчна намеса. С тези няколко секунди може да се разминават и двете времена за начало и край на бона в регистър 1. По изключение, ако бонът е прекъснат и продължен по-късно, това ще предизвика и голяма разлика между тези две времена.
- по сума:
В регистър 1 има само една линия за бона, но в регистри 2 и 3 са по няколко линии за всеки бон. В тези регистри има колони за суми и по тези колони има проверяващ механизъм, който работи при извлечения и справки, правени с програмата.
Пример 1:
Да допуснем, че искаме извлечение по начин на плащане. В този случай програмата извършва следните действия:
1. Извлича от регистър 2 онези записи, които отговарят на търсеното фискално устройство, плащане, оператор и период;
2. За всеки извлечен бон се обръща към регистър 1 и взема от там линията, която съответства на бона;
3. С тази линия се обръща към регистър 3 и от там извлича участъка със стоковите позиции за този бон.
При всяка от по-горните точки програмата сборува две колони - колона "дължима сума" и колона "ддс". Така успоредно с извлечението се образуват два контролни сбора, които трябва да са еднакви за трите регистъра 1,2,3. От тук следва, че ако плащането е смесено, извлича се не само линията с търсения вид плащане, а всички линии за плащания по този бон, иначе сборната проверка няма да е валидна. В края на действието тези сборове се проверяват и се докладват на екрана. Те се записват и в епилоговата линия на справките.
(край на Пример 1)
Същите сборни проверки се правят за всяка справка касаеща първите три регистъра. Другите регистри не могат да се обвържат по подобен начин, защото те описват бона изцяло. Но и за тях програмите съставят сборове в епилога.
В регистрите се поставят съдържания от малките таблици - както е записано за колоните по-горе.

Следва строеж (описател на колоните) във всеки регистър:

Тук е даден строежа на регистър 1 - продажби
кол. наименование от къде идва за какво служи
1


УНП


от колона 2 на таблица
Броячи на документи.

Пренася се в регистри
2, 3, 4, 5, външни поръчки.
УНП се споменава и в
ЛОГ-регистъра и справките.
2


номер продажба


ФУ връща този номер при
запитване, след отпечатването
на бона;
Когато е записана продажба с
банково плащане този номер има
вид "S00000031" - супто-номер.
Броячът е в колона 3 на
таблица Броячи на документи
този номер се записва
успоредно с УНП в регистрите
2,3,4,5 и в справките.
3

търговски обект
код и име
от таблица търговски обекти
линията в тази таблица е наме
рена от текущото работно място
задължително поле по прил.29
към наредбата.
4,5


дата1, час1


тези двете идват като отговор
на запистване към ФУ преди.
и след отпечатването на бона.
ако няма бон, идват от PC.
записват се в регистри
1..5, външни поръчки
и в справките.
6

код на работно място

от таблица настройки.
този код присъства в таблицата
работни места
записва се в регистрите
от него се извлича търговския
обект и фискалното устройство
7код на оператораот таблицата настройки
този код сочи линия в таблица
оператори

този код е част от УНП.
по него се извличат
принтерскитв идентификатори
и пароли, също служи за
извличане на справки.
8

сделка

сбор от цена * количество
на всички продавани позиции
преди отстъпката
от този сбор се приспада
отстъпката и се получава
данъчната основа.
9

отстъпка

въвежда се ръчно за всяка
продавана позиция. може да
идва от външна поръчка
преважда се от сделката за
да бъде получена данъчната
основа
10
ддс
начислява се върху данъчната
основа
записва се в регистрите
1..5, както и в справките
11
дължима сума
сбор данъчна основа + ддс
записва се в регистрите
1,2 и в справките
12

фактура номер

от фактурния брояч, в колона
3 на таблицата броячи на
документи
ползва се при справки

13 фактура дата от PC ползва се при справки
14,15
дата2, час2
ФУ ги връща след отпечатване
на бона. Ако няма бон са празни.
изисквани от прил.29
16
клиент код
колона 1 на номенклатура
клиенти
за извличане на клиентските
стойности
17
клиент име
колона 2 на номенклатура
клиенти
участва в клиентски бонове,
фактури и справки
18
нотация
въвежда се ръчно или идва от
външна поръчка
означава маса, поръчка и
поискана отвън данъчна група

Тук е даден строежа на регистър 2 - плащания
кол. наименование от къде идва за какво служи
1,2 УНП и номер на документа както в регистър 1 -
3,4
дата1, дата2
тези двете се преписваат
от колони 4 и 14 на регистър 1
искат се от приложение 29
5
дължима сума
преписана от колона 11 на
регистър 1
сбора от линиите на документа
трябва да даде тази сума
8
дата на плащане
обикновено е дата 2 от
колона 14 на регистър1
иска се от приложение 29
9
код на оператора
това е код на текущия
оператор-от таблица оператори
иска се от приложение 29
10
платено без ддс
това е данъчната основа върху
която е сметнат ддс
иска се от приложение 29
11 ддс ддс върху предната колона иска се от приложение 29
12

код за вид плащане

по номенклатура видове плащане

от този вид се разклоняват
продажби в брой, карта,
банка.
13


ФУ на което е извършено
плащането

от текущото работно място -
намира се в таблица настройки
а номера на ФУ е взет от
таблица работни места;
ако няма бон - празно
иска се от приложение 29Строеж на регистър 3 - детайли
кол. наименование от къде идва за какво служи
1,2 УНП и документ номер както в регистър 1 -
3
шифър на позицията
въвежда се ръчно, но е в
колона 1 от номенклатура стоки
по този шифър се търсят
имената и цените на стоките
4
име на позицията
колона 2 от номенклатура стоки
изобрзява се в документи
и справки
5
количество
въвежда се ръчно
множител за образуване на
стойността
6

цена

колона 3 от номенклатура
стоки. може да се въведе
ръчно
множител за образуване на
стойността
7
отстъпка
въвежда се ръчно
коректор на стойността
в процент или добавка
9 ддс ставка процент ддс за позицията процент за ддс
10 ддс лева ддс за позицията ддс - стойност
11
нотация
както в регистър 1
означава маса, поръчка и
поискана отвън данъчна група

Строеж на регистър 4 - сторнирани
кол. наименование от къде идва за какво служи
1-10 както в регистър 3-детайли - -
11,12 дата, час на продажбата от колони 4,5 на регистър 1 -
13,14
дата, час на сторниране
тези възникват след отпечатване
или след запис на сторно-документа
искат се от прил.29
15 ФУ номер от таблицата работни места;
ако няма бон - празно
иска се от прил.29
16
код на оператор
това е текущия оператор
от таблица оператори
-

Строеж на регистър 5 - анулирани
кол. наименование от къде идва за какво служи
1-12 както в регистър 4-сторнирани - -
13,14
дата, час на анулиране
тези възникват след отпечатван
е на анулирания бон
искат се от прил.29
15
код на оператор
това е текущия оператор
от таблица оператори
-

Строеж на регистър Фактури
кол. наименование от къде идва за какво служи
1 ф.номер този номер идва от броячите на фактури и разписки
(виж по-горе таблица броячи на документи)
ако е фактура А4 - ф.0000000042;
ако е кредитно към ф-ра А4 - к.0000000043;
ако е разписка А4 - р.0000237;
ако е сторно-разписка А4 - с.0000238;
ако е фактура или кредитно от ФУ - 0000000038
Справка 1 - продажби извлича от тук фактурния номер
2 ф.дата ф.дата е текущата дата. Справка 1 - продажби извлича от тук дата за фактурата
3
номер продажба Този номер е същия, какъвто е записан
в регистър 1 -продажби, колона 2
може да е номер от ФУ,
или СУПТО-номер с префиск S, например S0000541
По номера на продажба
справка 1 намира в този регистър
записа за съответната фактура
4
унп
унп е същия, какъвто е записан
в регистър 1 -продажби;
При фактура след бон това е унп за бона
показва се в справките
5
Сума
Сумата е както в регистър1 - дължима сума
При кредитните известия сумата е отрицателна
-
6
Код за плащане
Кода на плащане е както в регистър 2 - плащания Екранните справки показват този код
7-8
Код и име на клиента
Тези идват от регистър 1, но задължително присъстват в номенклатура Клиенти
Програмата ги ползва за кредитни известия и справки
9
фактура (или разписка),
за което е издадено кредитно
известие
При фактури полето е празно
При кредитни известия тук се записва
документа, към който са издадени като ф.0000000042
или р.0000321
Когато се извежда обяснение при забрана за сторно
10
Подвид на документа Програмата записва това поле след вътрешно
разпознаване - според клиента, плащането, произхода на документа.
-01 ф. брой; фактура в брой
-02 ф. бкс; фактура платена с карта или смесено плащане
-03 ф. банка; фактура с плащане по банков начин
-04 ф. стар бон; фактура издадена върху вече отпечатан бон
-05 ф. ФУ брой; фактура в брой издадена от ФУ
-06 ф. ФУ бкс; ф-ра с карта или смесено плащане от ФУ
-07 р. разписка в брой
-08 р. разписка бкс
-09 р. разписка банка
-11 кр.изв. брой;
-13 кр.изв. банка;
-14 кр.изв. стар бон;
-15 кр.изв. ФУ брой;
Чете се от програмата при сторно
или друга необходимост за класиране

5.2. Връзки в номенклатури и други таблици
Номенклатурите често работят като указатели за намиране име по код или изобщо второ от първо съдържание.
Пример 1:
При старта програмата прочита таблицата "Настройки" и вижда какъв код на работно място е записан там. После отваря таблицата "Работни места", намира този код и от там прочита какъв е търговския обект и какви са номерата на ФУ. По номера на ФУ, от таблицата "Номера на документи" програмата прочита последните номера за унп и глобален бон.
Пример 2:
При логване на участник програмата отваря таблицата "Входни ключове" и по въведената парола вижда дали ключа се намира на активна линия или не. Ако е активна, взема кода на участника. После отваря таблицата "Потребители" и по този код издирва линията там. Там също се проверява активност и ако има такава, програмата прочита името и ролята на участника. От кода на участника - ако ролята му е продавач - програмата разбира имената на трите файла, които съдържат неговата кошница, прочита ги и изобразява на екрана стоки, клиент, плащане, отстъпки и данъчна група.
Пример 3:
Когато оператор сторнира бон, той избира бона от регистър 1.
По унп програмата издирва в регистри 1,2,3 участъците за този бон, връща ги в кошницата и я маркира като сторно кошница, за да я защити от промяна. След това, когато операторът натисне бутона "Фискален бон", програмата се обръща към регистър 1 и там прочита от кое работно място е бил издаден бона. После програмата отвяря таблица работни места и от там вижда какъв е бил номера на фискалния модул - защото ако междувременно фискалния модул е бил сменен, той се различава от текущия. Този номер участва в командата към ФУ "отвори сторно" и се отпечатва на бона.

5.3. Връзки чрез контроли (управляваши елементи за въвеждане)
Когато потребителите трябва да въвеждат стока, клиент, вид плащане и други, участващи в номенклатурите - се използва не пряко въвеждане, а избор от списък или от тази номенклатура.
Ако оператора избира стока, се изобразява номенклатура стоки. Когато избира клиент се изобразява номенклатура клиенти. Когато се избира вид плащане, се ползва номенклатура на видовете плащания.
Такива връзки не винаги са преки. Тук са изброени:
- когато оператор иска списък за сторниране, от регистър 1 се извличат само няколко колони (подбрани и подредени така, че да са добре видими и достатъчни за идентификация на боновете).
- Когато се избира вид плащане, номенклатурата видове плащания се показва така, че там се виждат само активни и допустими за конкретния случай видове.
- Когато се избира вид фискално устройство, комбобокса съдържа марки ФУ, но в настройващата клетака попада не марката ФУ, а идентификатор на протокола, по който се управлява устройството.
- Когато се избира потребител за да му бъде записана парола, програмата изцежда само онези потребители, които са активни и за които няма вече въведена парола.
- Когато се избира данъчна група, програмата построява комбобокса в момента на искането, данъчните групи не са отделна таблица, те се прочитат от ФУ и се пазят като променлива вътре в програмата.
- когато се избира търговски обект в таблицата "Работни места", програмата извлича активните от таблица "Търговски обекти".
- когато се избира текущо работно място в таблица "Настройки", програмата извлича активните работни места от таблица "Работни места".

Край