Групи
За да уредят достъпа до общи данни, програмите се записват в група - игров механизъм.
Има един или няколко групови процеса - тези процеси присъствуват постоянно, без да принадлежат на никой юзер.
Те стартират заедно с V-машината и съдържат правила за всеки тип група.

Преди да се запише в група, програмата трябва да обяви клас и контекст.
Класът е стринг от вида "TGROUP.RVM T", определящ кой от груповите процеси ще бъде стопанин.
Първата дума от класа е името на програмата. Втората дума - в случая "T" определя типа на групата.
Контекстът е стринг от вида "TX jurnal.txt".
Първата дума - в случая "TX" е име на групата, а втората - име на файла, с който работи програмата в момента.
Контекстът е свойство на процеса, поначало празен стринг.

Сървърът поддържа за всяко име на контекст списък на процесите-участници.
Този списък пази състояния за двойките юзер-данни. При промяна на тази двойка, груповия механизъм праща известие към съответните участници.
Действията на всеки участник са следните:
1. В началото определя групов клас, издирва груповия процес и избира име на контекста.
2. При отваряне на файл се отписва, установява нов контекст и се записва в групата.
3. При изход се отписва.

Виж също групови съобщения