Звездна карта

Това е кратко описание на програмата "Звезда" - публиквана на http://roncho.net/software_b.htm
download:http://roncho.net/p/s/zvezda/zvezda.zip (22.10.2019)

Новата инсталация ще изтрие всички Ваши въвеждания и поправки. Ако сте въвеждали данни, трябва на своя глава да запазите таблиците (всички файлове с разширение BSF).

Предназаначение
Тази програма е предназначена да покаже вида на звездното небе по указани параметри - местоположение, дата, час и др. Освен това тя позволява да редактираме небесните обекти - да добавяме нови, да премахваме, да променяме вече настанени обекти, както и области - съзвездия или форми по небето.

Точност и редакции
Съвременните звездни карти може да съдържат точни сведения за координати и други характеристики на звездните обекти. Обаче броя и многообразието на обектите по небето е голям. Поддържането на такава голяма база данни е скъпо и понякога ненужно. Също използването на толкова тежки данни е неудобно. Тази програма поддържа сравнително лека база данни (до около 200000 обекта) и позволява любителска намеса - промяна на звездните координати, области и контури.

Общи сведения за небесните изображения
Програмата спазва традиционните области, имена и размерности, възприети при звездните карти.
Образите, които се виждат в прозореца са пресметнати проекции на небесната сфера върху екранната плоскост. Поради разликата в модела на пресмятане и действителното положение на зрителя спрямо екрана, тези образи може да придобият изненадваща кривина - тя е незибежна и осезаема при големи зрителни ъгли (например при зрителен ъгъл 40 или повече ъглови градуси).


На Фиг.1 е показано как се различават действителното и моделното положение на наблюдателя. Моделния зрителен ъгъл може да бъде променян от програмните контроли, но действителния идва от съотношението: размер на екранния прозорец / разстояние, от което го виждаме. Ако тези двата съвпаднат, образа е идеален. За съжаление такъв образ има неудобен обхват и се достига в редки случаи. Характера на изкривяването е илюстриран на Фиг.1.2 - там се вижда как еднакви ъглови разстояния се проектират неравномерно на екранната плоскост.

Ориентиране
Небето над нас се върти със скорост един оборот за денонощие, а по-точно един за звездно денонощие.
Да предскажем вида му е възможно чрез опорен момент от време - такъв, при който е известен и началния ъгъл на завъртане на цялото небесно кълбо. Това се има предвид в настройващата част, но също така е важно накъде гледаме.

На Фиг.2 е са показани двата ъгъла, които определят посоката на погледа - азимуталния ъгъл и височинния ъгъл. Азимуталния ъгъл се измерва от посоката север надясно, тоест на изток - в ъглови градуси. Той може да заема стойности от 0 до 360 градуса (без отрицателни стойности). Височината се измерва от хоризонталаната права в посока "напред" - нагоре към зенита. Височинният ъгъл може да заема стойности от +90 до -90 ъглови градуса.

Как изглежда
На следващата картинка е показан изглед на програмния прозорец, насочен към съзвездието Пегас.Образа е съставен при зрителен ъгъл около 76 градуса и вече носи изкривяване, но само от картинката изкривяването не може да бъде усетено. За да го усетим, трябва да го съпоставим с действителния небесен образ.
Скалата на зрителния ъгъл - е всъщност увеличение. Контрола номер 1 - горе вляво на прозореца показва "x 3.033" - това съответства на 76 градуса ъгъл. Увеличителното число (3.033) може да варира от 0.6 до 30, с което варира и големината на областта в прозореца.
Програмата предполага винаги изправен човек-наблюдател, тоест тя не завърта картината така, че полюсите да са в центъра на екрана, а държи образа наклонен точно както той изглежда реално от изправен наблюдател. Това означава, че централизиран образ е възможен само ако застанем на полюса, или ако гледаме точно на север или точно на юг.

Управление на образа
Има три важни параметъра: увеличение, азимут и височина на поледа. Тези трите са свързани с клавишите +/- за увеличение; лява и дясна стрелка за азимут; горна и долна стрелка за височина на погледа. Макар и важни, тези трите не са достатъчни за да варираме свободно по цялата небесна сфера. Затова има раздел настройки, в който се задават останалите подробности.
Вдясно от образа има две контроли - едната е за височина на погледа, а другата - за номер на паралела, на който се намира наблюдателя.
Под образа има още две контроли - едната е за азимут - хоризонтален зрителен ъгъл, другата е часов ъгъл. Часовият ъгъл се прибавя към географската дължина, за да бъде намерен действителния ъгъл на завъртане на небесната сфера около полярната ос.
Тези всички контроли, бидейки просто визуални не са достатъччно точни. Затова всяка контрола ще реагира на щракване с мишката (върху циферблата) и ще позволи ръчно въвеждане с по-голяма точност.

Данни в таблиците
Таблиците, в които се записват обекти и други елементи са обикновени Б4-таблици. В програмата "Zvezda" е предвидена възможност само за разглеждане, тъй като записващите програми от "Zvezda" се грижат за формата и подреждането им. Но с програмата Б4 те са свободни за обща редакция на Ваша отговорност.

Тук са изведени началните съдържания на статичните таблици:
(Тези таблици са по традиционно астрономическо съглашение, но и те подлежат на редакция).

Контури на съзвездията:EnvContours (26.10.2019)
Фигури в съзвездията:FigureNodes (26.10.2019)
Картинки:PicContours (26.10.2019)

Също линк към програмата Б4:
Инсталация на Б4:instb4w.exe

Справочна теория
Тук са дадени геометрични обосновки за изображенията на звездното небе
Сферични (полярни) координати
Сферичен правоъгълен триъгълникРадостин Желязков 13.08.2019 последна поправка 22.10.2019
________________________________________________________________________________________

коментари /към раздел физика

начална страница