Б4-счетоводство
http://roncho.net/b4/b4-schetovodstvo.htm

Това е общо въведение в програмата "Радис Б4 Счетоводство".
Разбирането за счетоводната система изисква няколко принципа, споменати тук на първо място.
Предполага се знание за традиционната същност на счетоводството - тоест каквото е било и без компютър.

1. Принципи
Счетоводната система е първи представител на Икономическите Информационни Системи. Тя описва поведението на една единица от широко множество фирмени или други сложни комплекти, давайки възможност на оператора да ги конкретизира до произволна степен на детайли.
Повечето от началните данни са записани в табличен вид. Когато програмата произвежда някакви резултати, тя също ги записва (най-често) в табличен вид. Работата на такава система е възможна само ако имаме способността да боравим с компютърни таблици. Затова в основата на Б4-счетоводната програма стои един силно развит механизъм за работа с таблици, който на други места често се нарича "база данни". Този силно развит механизъм е програмата
"Радис-Б4", от там идва и префикса в заглавието. Тази програма присъствува на лично място в наша страница "Безплатни програми". Макар че е базова и тежка разработка, тя е свободна за ползуване и с нея не се търгува. Табличната машина сама по себе си дава доста възможности и нейното познаване е толкова важно, колкото е важна езиковата и математическа грамотност при ръчна обработка на данни. На тема "Б4" има и други публикации в този сайт.
Когато включим програмата, точно табличният управител заема първите две управляващи ивици и най-важните елементи от прозореца. Табличните функции са независими от съдържанието на таблиците, но с тяхна помощ сме свободни да строим таблици и текстове - в случай, че счетоводната програмата не ги е предивидила. Някой може да попита "Че тази програма не прави ли всичко сама?" Отговорът е "Не". Програмата може да произвежда предлаганите от менюто неща, но се случва от същия комплект данни да поискаме такъв резултат, за който няма предвидена явна процедура. На прост човешки език то значи "Няма копче за всяко желание". Табличната работа не е единственото усложнение. Подобни възникват от операционната среда, от мрежи, от хардуер, от законодателство, от фирмени правила и др.
Доколкото може, нашата фирма "Радис" (*) поема ангажименти върху част от тях. Наши разработки са базата данни, табличния интерфейс, приложенията, графиките, мрежовите връзки - включително уеб-службата, езикът за програмиране, транспорт към правителствени организации, банки и чужди програмни системи, или уеб страници.
В някои случаи се налага коопериране с програма от външен произход - например данъчна или банкова служба. Тогава можем да поемем само нашата половина - при условие, че е осигурен арбитраж. Когато ние определяме транспортни, или съвместни условия, те са ясно описани в наши документи и публикувани в този сайт. Например вижте
"регламента за внос на данни".

(*) Днес в България има над 10 такива наименования, защото сегашната версия на Търговският Закон позволява едноименни фирми. Тук става дума за първата "Радис", от 1990 - тогавашното право не е допускало еднакви имена.

2. Управление
Теоретично казано, Б4 се управлява по прост начин -
чрез преки клавиши, ивица бързи бутони и меню - ивица. Но командите действуват в зависимост от текущата обстановка - таблица, позиция на маркера, текущия блок, съдържание в клетките и опциите за настройка. Например, ако искаме да видим салдото по кой да е елемент от счетоводната система, процедурата е първо клик с мишката върху този елемент и после натискаме бутона за справки. Програмата ще разследва текущата обстановка, ще разбере каква точно справка искаме и ще я представи безусловно. Ако не успее, ще попита за детайли.
Б4 има вградена номенклатурна машина, която помага за по-лесен подбор при въвеждането. Освен това има вградена сметачка - еквивалент на калкулатор, блоков пренос на данни и съвместимост с клипборда на Windows. Това позволява лек пренос между Б4-таблици и таблици от MS Excel, документи от MS Word и други външни програми.

3. Модели и версии
3.1. Базовият модел
на Б4-счетоводната програма е солова разработка - за едно работно място - един комютър и един човек. С него може да се води счетоводство на няколко фирми. Фирмените модели са свободни за съставяне според възгледите на счетоводителя. Този тип програми са удобни за фирми със средно интензивен поток от документи (може би до 15 хиляди линии за година) за които един счетоводител е достатъчен.
Ядрото на базовия модел - както и на всички следващи - е формения механизъм, описан в
Хелп-страницата за програмата. Този механизъм дава добро подреждане и пълно обяснение за всяко число, записано в коя да е изведена форма и справка. Създава усещане за сигурност и безотговорност(! не е шега) на счетоводителя и е убедителен за всеки наблюдаващ отвън.
В базовия модел са включени машинки от високо ниво за опериране с няколко вида документи (високо ниво значи, че програмата изработва и отпечатва тези документи на хартия) - фактури, разписки и протоколи. Всички останали документи се въвеждат лесно и пълноценно, но за тях се предполага, че са изработени отвън.
Въпреки, че базовият модел е най-евтин, той е толкова ефективен, та ако няма силни съображения срещу него, е предпочитан - защото работи просто и бързо. В него има вградени машинки за ДДС - двупосочен транспорт, както и VIES. Поддържат се основни средства - данъчна и счетоводна версия, баланс, отчет, ОПП, уеб извод, машинка за салдово наследяване, архивни и други помощни опции. Поддържа внос на данни от банки и други външни (например търговски) програми. Поддържа също традиционните справки, журнали, главни, касови и банкови книги, Съставя автоматични салдови писма за формална кореспонденция с контрагенти. Съставя произдводствени калкулации и автоматично генерира по тях счетоводни статии.
Може да изписва автоматично стоки и материали. Складовите наличности се следят и ревизират лесно чрез аналитични - материални или от смесен тип складови сметки.

3.2. Мрежови модели
В случай, че става дума за по-голям брой чиновници, тоест предприятие с повечко персонал и документи, е подходяща мрежова версия. В тази версия има първо комункационен възел - сървър със съобщителни функции, второ - приложен сървър - който държи базата данни и трето - няколко типа работни места с клиентски програми, съответни на длъжностите на работещите хора. Тази система централизира данните в приложния сървър, но функциите, документите и справките са разделени по клиентските програми за конкретно ползване.
Исторически
този модел е възникнал в момент, когато за първи път мрежата и операционната среда е била вече достъпна и надеждна технология. Той е добър за условията, описани по-горе и днес го поддържаме за няколко клиента от този тип.
Като правило в мрежова среда се слага посредническа проверка при запис и четене на данните, което къса прекия достъп на операторите до счетоводния регистър. Но това е естествено при по-високо организираните системи - подобрява дисциплината и уточнява отношенията и длъжностите.
Записванията в счетоводния протокол обикновено са съпроводени с хартиени документи, изработени по
наш стандарт.
Тези системи имат възможности за внос/износ - CSV, XML, SWIFT, или други видове - според предназначението си.
Мрежовия модел предполага по-голямо множество данни и по-стабилна политика за производство на резултати. За да се гарантира непрекъснат режим на хармонизирани данни, разработихме специална система
"Б4-Гердан", която осигурява по-бързо и безконфликтно обслужване на исканията от отделните потребители.

3.3. Специални версии
Имаме няколко специални версии на тази счетоводна програма, които обаче имат друго лице на екрана и са предназначени най-често за търговски и фискални цели. Това означава, че те оперират с малко повече видове документи, излъчват няколко интересни за тези случаи справки и счетоводния механизъм е изнесен назад в сянкова работа, за да не смущава операторите, които на тези места не са професионални счетоводители, а само търговски работници.

3.4. Нови разработки
От няколко години насам мрежите и компютърните машини достигнаха ниво на насищане, от което повече не се очаква подобрение - нито по скорост, нито по цена. Мрежовата работа е поредица програмни технологии. Те могат да усложняват и затрудняват реалната дейност, за която иначе се очаква непрекъснато да се подобрява. Затова разработихме една специална и независима мрежова основа, с цел да комбинира удобставата на соловия и мрежовия модел с подобрена функционалност, с усилена централизация и намалена мрежова бюрокрация. Виж по-долната точка 4.

4. V-машината
Б4 има нелоши мрежови функции, но когато го ползуваме в различни роли от мрежовата постановка, възникват неудобства, свързани с интерфейса и наслагването на данни и функции. Например, ролята сървър не се нуждае от сложни изображения на екрана, тъй като хората гледат на своя екран клиентските програми. От друга страна нарастващата по сложност обработка и изображения в клиентските програми затруднява транспортните линии сървър-клиент. Най-сериозният проблем обаче е мрежовата администрация. Мрежовото пренасочване е невидимо за потребителите, но е трудно за сервизната дейност, защото рутиращите устройства най-често са под външно управление и това рязко затруднява всички инсталации и пренастройки. Поради тази причина съставихме две различни програми - едната е V-сървър, а другата е V-терминал. Терминалната програма не обработва данни, но само ги изобразява. Сървърската програма показва съвсем прост екран, но съставя достатъчни даннови пакети за да могат включените терминали да покажат пълноценен образ. Отношенията на такава система наподобяват уеб-браузър и уеб сървър. Обаче уеб-протоколите са стари като история и неудобни в нашия случай.
V-машината е емулиран компютър със собствена памет, собствен (програмен) процесор, собствен език за програмиране и компилатор, собствена операционна система и диспечер на приложения. Това дава възможност на всеки включен клиент да изпълнява свое множество задачи и да вижда свой индивидуален екран. Успоредно с това V-сървърът поддържа множество даннови центрове - за всеки програмен обект - така, че едновременния достъп на много участници към един даннов комплект е разрешен без противоречия. Всъщност V-машината включва в себе си Б4-механизма за програмна работа, Б5-системата за графични образи, сервиз по TCP/UDP и една игрова киномашина за управление на картовата графика.
V-терминалите са чисто изобразителни системи. Програмата се нарича vt3.exe и е свободна за download от нашата страница "безплатни програми". Ако нещо се случи с терминална машина, или по мрежовия канал за връзка, това не нарушава работата на сървъра, нито цялостта на данните. Дори индивидуалните настройки ще останат здрави, защото те се пазят на сървъра. Достатъчна е обикновена инсталация на терминала и работата ще продължи.

Радостин Желязков 04.11.2012